קרא מאמר זה על מנת להבין יותר על אשראי בנקאי, ניכיון צ'קים, צקים לבטחונות וניהול סיכונים בבנק מנק' ראייתו של הבנק:
  1. על פי נהלי הבנק יש חובה לערוך ראיון עם בעל החשבון לפני פתיחת חשבון,  עורך דין פשיטת רגל ובמקרה של פתיחת חשבון לתאגיד, עם בעלי המניות של התאגיד. מטרת הריאיון, בין השאר, לקבל מידע מלא אודות בעל החשבון, ובמקרה של תאגיד, אודות האורגן המפעיל את החשבון ואשר יהיה מורשה החתימה מטעם התאגיד. בראיון כזה מברר המראיין מה עיסוקו וניסיונו של המבקש לפתוח את החשבון, מה רמת הבנתו בתחום העיסוק המוצהר של החברה ו/או העסק, ושוקל את התאמתו מול נתונים אלו מבחינת יכולת והבנה עסקית, גיל, ניסיון קודם וכדומה. אם הבנק לא הכיר את בעלת החברה ו/או העסק בהיקף ובפירוט האמור לעיל, משמעות הדבר כי לא נערך ראיון או שהראיון נערך ללא תוכן אמיתי ובניגוד לתכליתו.
  2. ראיון כזה נערך על טופס מובנה שהעתק ממנו נשמר בתיק הלקוח. לפיכך לא אמור להיות  עורך דין פשיטת רגל קושי לקבל העתק מהטופס ולבחון האם אכן התקיים ראיון בעל תוכן אמיתי והאם מומשה תכליתו של הריאיון באופן שייתן למראיין תמונה מלאה של בעל החשבון, הפעילות הצפויה בחשבון, צרכי האשראי המשוערים וסוג הבטחות המוצעות.
  3. ניהול של מספר חשבונות בנק, ובעיקר כשזה נעשה בבנקים שונים, נדרש כאשר מדובר בהיקפים כספיים גדולים ביותר. בכל מקרה, בראיון אמור המראיין לשאול ולקבל מידע על חשבונות בנק נוספים ועל הסיבה והצורך שיש לפונה בחשבון בנק נוסף.
  4. ההנחיות בדרך כלל הן, כי במקרים בהם מתברר לגורם המוסמך למתן אשראי בסניף שיש עורך דין פשיטת רגל  לכאורה חוסר הגיון כלכלי או ניהולי באופן שבו מתנהל חשבון הבנק של חברה (לדוגמה : הבעלים שלה מנותק ואינו פעיל בניהול החשבון, בעלים לא מוכר בסניף או אינו מגיע לסניף לצורך ניהול החשבון, עיסוקו של הבעלים ו/או גילו ו/או כישוריו אינם מתאימים לאופי הפעילות של החברה בעלת החשבון), מונחה הגורם המוסמך לקבוע אפיונים מתאימים לסיכון הנובע מחשבון כזה (בלשון הבנקאית : סיווג החשבון), ולשקול מחדש את החלטותיו בנוגע לאשראי שקיים בחשבון. בעיקר מחויב הגורם המוסמך לשקול מחדש את טיב הבטוחות שכנגדן ניתן האשראי, כאשר בטוחות מסוג ממסרים דחויים מהווים בטוחות עם סיכון גבוה יחסי.
  5. כל בקשת אשראי של לקוח מתועדת על טופס "בקשת אשראי" מובנה הכולל את פרטי מבקש האשראי, סוג האשראי המבוקש, סכום האשראי והבטוחות המוצעות. חלקו השני של הטופס מכיל את החלטת הגורם המוסמך לאשר האשראי. כאשר מדובר בחשבון שסווג, כאמור לעיל, מוטלת על הגורם המוסמך הקפדה יתירה בבחינת הבקשה וטיב הבטוחות לפני אישור הבקשה.
  6. בשל התחרותיות ובשל הלחץ לעמוד ביעדים, יש מקרים לא מעטים בהם ישקול הגורם המוסמך  עורך דין פשיטת רגל אישור בקשות אשראי גם כאשר יש סימני שאלה לגבי צורת התנהלות החשבון כפי שהוסבר לעיל, אך במקרים כאלו, רמת הבדיקות וההקפדה בבדיקת בקשת אשראי ואישורה, ובעיקר כאשר מדובר בעסקת ניכיון או קבלת שקים לביטחון, תהיה גבוהה בהרבה מהבדיקות שנעשות בחשבונות שהתנהלותם סבירה, הגיונית ומובנת מבחינה כלכלית ואדמיניסטרטיבית. ומכאן שבמקרה הקונקרטי הייתה מוטלת על הבנק חובה לבדוק את ההמחאות אשר קיבל לידיו בטרם ביצע כל עסקת ניכיון. 
  7. גם כאשר עומדת לדיון בקשת אשראי למסגרת של ניכיונות או לאישור שקים לביטחון כנגד אשראי בנקאי, והבקשה היא של לקוח חדש של הבנק, או לקוח ותיק שמבקש לראשונה מסגרת אשראי מסוג זה, או לקוח ותיק שמציע כבטוחה שקים מלקוח חדש שלו לראשונה, יש הקפדה יתירה על בדיקת הממסרים, טיבם ובדיקת העסקה העומדת מאחוריהם. במקרים כאלו מנחה הנוהל את הגורם המוסמך לדרוש ממבקש האשראי להציג חשבוניות שתהיינה תואמות לעסקה שכנגדה ניתנו השקים, וזאת כדי לבדוק את אמיתות העסקה. מקובל לנקוט באמצעי זהירות נוסף בכך שהגורם המוסמך מתקשר למושך השקים ומברר אתו את פרטי העסקה ומוודא שהסחורה/השרות סופקו, וזאת כדי למנוע טענות של כישלון תמורה בהגיע מועד הפירעון של השקים. פרטי השיחה נרשמים במזכר המצורף לאישור בקשת האשראי ואמור להימצא בתיק הלקוח.
 
  1. תכיפות הבדיקות והבחירה בסוג הבדיקה נעשים בדרך כלל בהתאם לתחושות הגורם המוסמך  עורך דין פשיטת רגל בנוגע למצב הלקוח והסיכון לאשראי. תחושות אלו מתבססות על היקפי הסכומים ותדירות השקים. ככל שמדובר בסכומים גדולים ובהפקדות חוזרות ונשנות בתכיפות גדולה של שקים מאותו מושך, מוטלת חובת הקפדה גדולה יותר על הגורם המוסמך לאשר אשראי כנגד שקים של צד ג', לברר פרטים בנוגע לעסקה שכנגדה ניתנו השקים וליזום לפחות שיחת בירור עם מושך השקים כדי לבדוק את תקינות העסקה, את עסקת המקור שכנגדה ניתנו השקים ולוודא בשיחה כזו שהשקים ניתנו לאחר קבלת תמורה. כמו כן, מקובל במצב כזה לדרוש כרטסת מהנהלת החשבונות של מושך השקים כדי לוודא שמופיעים בה פרטי החשבוניות והשקים ששולמו כנגדן.
  2. נוהלי הבנק דורשים כי בקבלת שקים לביטחון ו/או לניכיון, תתקיים הקפדה יתירה על הסבה התואמת במדויק את שם המוטב, כולל ווידוא כי ההסבה נחתמה ע"י מורשה החתימה הרשום במסמכי פתיחת החשבון בבנק. כאשר המסב אינו מורשה החתימה בחשבון מטעם החברה (ולשם כך נדרש פרוטוקול מאושר של האסיפה הכללית של החברה שהעתקו צריך להימצא בתיק הלקוח בבנק) או העסק, הרי שהשקים לא הוסבו לבנק כשורה והבנק אינו מחזיק בהם כשורה. חמור מכך, מדובר בהתנהלות המנוגדת לנוהלי הבנק ולחוק, המחייב את הבנק לוודא כי ההסבה נעשתה כשורה והיא תואמת את מסמכי החשבון, שכן הצגת עורך דין פשיטת רגל  השקים ע"י בנק במסגרת המסלקה מהווה הצהרה של הבנק כלפי הבנק הנמשך על כך שהשקים הופקדו בהתאם להוראות המושך על השק.
  3. כאשר בעל עסק מנהל חשבון עסקי/פרטי (כבעל חשבון) ובמקביל חשבון של תאגיד (כמורשה חתימה), ומסב לחברה שקים שנרשמו לטובת העסק או להיפך, מחייבת הידיעה על התנהלות זו הקפדה יתירה על בירור אמיתות העסקאות עם המושך לפני אישור קבלת השקים כבטוחה. לפיכך יש לבדוק האם מדובר בשקים שהוסבו מהחברה לטובת העסק או להיפך, ואם כן, האם בוצעה הבדיקה מול המושך. 

בנקים אשראים וניתוח סיכונים עורך דין פשיטת רגל