בית משפט השלום תל אביב-יפו                                                                         תא"ק  XXXXXXX
                                                                                               
בעניין:
                        המבקש:           XXXXXת.ז. XXXXXX
                        הנתבע               ע"י ב"כ עוה"ד אדמוני שלומי חי.
                                                דרך העצמאות 16, יהוד מונוסון
                                                טל' 03-5091080 פקס. 03-5091085
                                               
 
-  נ   ג   ד   -
 
המשיבה:          XXXXXXX בע''מ
התובעת            ע"י ב"כ XXXXXXX
בפקס. XXXXXXX
 
 
 
בקשה להארכת מועד במעמד צד אחד
 
 

המבקש באמצעות ב"כ מתכבד להגיש עורך דין פשיטת רגל לבית המשפט הנכבד את בקשתו להארכת מועד להגשת התנגדות במעמד צד אחד.

בבקשה זו מתבססת על שתי עילות שונות ומובחנות להארכת מועד להגשת בקשת עורך דין פשיטת רגל  רשות להתגונן.

האחת – בקשה להארכת מועד בעילה כי עורך דין פשיטת רגל המבקש זכאי על פי דין לקבל לידיו ראיה מהותית אשר לא הומצאה לו בניגוד לקבוע בתקנה 203 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשד"מ-1984.             (להלן: "התקנות" או "תקנות סד"א").

השניה – בקשה להארכת מועד עד לקבלת החלטה בבקשה למחיקת  עורך דין פשיטת רגל כותרת אשר הוגשה בבקשה נפרדת.

ויוער בהקדים, כי יש בקבלת הבקשה השניה כדי לייתר את חברתה.

 

להלן נימוקי הבקשה:

 

 

בקשה להארכת  עורך דין פשיטת רגל  מועד בעילה כי המבקש עורך דין פשיטת רגל  זכאי על פי דין לקבל לידיו ראיה מהותית אשר לא הומצאה לו בניגוד לקבוע בתקנה 203 לתקנות סד"א:

1.      תובענה זו הוגשה על-ידי המשיבה כתובענה הראויה להתברר כתובענה בסדר עורך דין פשיטת רגל  דין מקוצר.

2.      תקנה 203 לתקנות סד"א קובעת כי על התובע להגיש את כתב התביעה בצירוף העתק המסמכים והחשבונות המובאים לראיה ולהמציאם לנתבע יחד עם ההזמנה לדין.  

3.      הלכה פסוקה היא כי על תובע להמציא לנתבע את אותן הראיות בכתב שבגינן הוא מכתיר את כתב תביעתו בכותרת "סדר דין מקוצר". שכן, אי המצאת הראיות הנ"ל  עורך דין פשיטת רגל  מהווה טעם מספק למתן רשות להתגונן, וראה לעניין זה: רעא 3545/90בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' אפ. אר. למימון והשקעות בע"מ. (מצ"ב ומסומן כנספח א' לבקשה זו)

4.      ברם ולמצער, המשיבה לא המציאה למבקש ראיות מהותיות וקרדינליות אשר מהוות את ליבת כתב תביעתה ובמה עורך דין פשיטת רגל  דברים אמורים:

5.      כל כולה של התובענה מבוסס  על טענתה של המשיבה כי המבקש עורך דין פשיטת רגל  הוקלט כשהוא מתחייב לכאורה לערוב לפירעון המחאות אשר נתנו ע"י צד ג' למשיבה (מוכחש).

6.      זולת עורך דין פשיטת רגל  הקלטה זו, אין בידי המשיבה להראות כל יריבות ולו לכאורה בינה לבין המבקש.

7.      אולם, מטעמיה שלה בחרה המשיבה שלא לצרף את ההקלטה לכתב התביעה אותו המציאה למבקש.

8.      ויודגש כי היות וההקלטה הינה ראיה קריטית הן להגנתו של המבקש והן להוכחת תביעתה של המשיבה, רק הגיוני והכרחי הוא כי המבקש ישלח את ההקלטה לבדיקת מומחה מטעמו שיבדוק את נכונותה, אמינותה ותוכנה וכן יערוך לה תמלול נוסף.

ויוער, כי בסמוך ובטרם  עורך דין פשיטת רגל  בקשה זו פנה הח"מ למשיבה בבקשה שתמציא לו את ההקלטה.  (מצ"ב ומסומן כנספח ב' לבקשה זו).

9.      כן, פנה  עורך דין פשיטת רגל המבקש עורך דין פשיטת רגל  למשיבה בבקשה לקבלת הסכמתה האדיבה להארכת מועד להגשת הבר"ל וזו נתנה את הסכמתה האדיבה להאריך את המועד ב 15 יום נוספים מעבר לקבוע בתקנות.

10.  אין המבקש פונה בשלב זה לבית המשפט הנכבד לקבלת צו מתאים היות והוא סבור כי בקשת המבקש להמציא לו את ההקלטה תענה בחיוב על ידי המשיב בתוך פרק זמן קצר.

11.  ברם, גם אם ב"כ המשיבה ימציא למבקש את ההקלטה בתוך פרק זמן קצר לא יהיה בכך די על מנת לאפשר למבקש לבחון את ההקלטה על ידי מומחה מטעמו,  עורך דין פשיטת רגל  כאמור בסעיף 8 לעיל ולהספיק להגיש את הבר"ל עד למועד המוארך והמוסכם עם ב"כ המשיבה.

12.  על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד להאריך את מועד הגשת בקשת הרשות להתגונן ב  עורך דין פשיטת רגל 30 יום מיום שיומצא  עורך דין פשיטת רגל למבקש ההעתק של ההקלטה.

 

בקשה להארכת מועד עד לקבלת החלטה בבקשה למחיקת כותרת אשר הוגשה בבקשה נפרדת:

13.  במקביל להגשת בקשה זו הגיש המבקש לבית המשפט הנכבד בקשה למחיקת כותרת שבמרכזה טוען המבקש כי אין די בהקלטה כדי להוות ראיה בכתב ואף לו ראשית ראיה בכתב כקבוע בתקנות.

הלכה מושרשת היא כי על הראיה בכתב להיות ראיה "חיצונית", ראיה שמעשי ידיו של התובע לא מגיעות אליה, ראיה שאין לתובע יכולת לערוך בה ספקולציות, ראיה שבמבט שטחי וראשוני על בסיס כתב התביעה בלבד לא ניתן שלא להתרשם כי אותה ראיה היא מעשי ידיו של הנתבע, ראיה אשר עונה להגדרה "אקדח מעשן".

במילים אחרות הראיה בכתב  עורך דין פשיטת רגל צריכה עורך דין פשיטת רגל  "לזעוק" מתוך כתב התביעה בדמות חתימת ידו של הנתבע על הסכם כתוב וכדומה. ברי כי במקרה דנן אין זה המצב כלל וכלל.

ויודגש כי אין לו לבית המשפט בשלב זה אלא להידרש לנאמר בכתב התביעה בלבד ואין לו להידרש להליכים שלאחריה.

והכל כפי האמור והמפורט בהרחבה בבקשה למחיקת כותרת (מצ"ב ומסומן כנספח ג' לבקשה זו).

14.  המבקש יטען כי לבקשתו סיכוי ממשי ואף למעלה מכך להתקבל ולפיכך יש להיעתר לבקשתו למתן ארכה עד לקבלת החלטה בבקשה למחיקת כותרת.

15.  לעניין זה יפנה המבקש את בית המשפט הנכבד ל-תא 3311/95 חשבשבת צפון בע"מ נ' אדאקום טכנולוגיות בע"מ פ"מ תשנ"ה(4) 518 [פורסם בנבו] ראה שם. (מצ"ב ומסומן כנספח ד' לבקשה זו)

16.  על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כי על המבקש יהיה להגיש בקשת הרשות להתגונ עורך דין פשיטת רגל  או כתב הגנה בתוך 30 יום מיום ההחלטה בקשתו למחיקת כותרת.

 

טעמים המשותפים לשתי הבקשות במקובץ:

17.  ב-בשא (ת"א) 15385/01 אולמי המלך שלמה-שפיק בע"מ נ' רמבין חברה לבנין ולפיתוח בע"מ [פורסם בנבו], בעמ' 6 סע' 10, קובע בית משפט המחוזי הנכבד כדלקמן:

"בפסקי דין רבים, נקבע כי די לו למבקש שאינו צריך להצביע על טעם מיוחד, אלא על טעם בלבד להצביע על צידוק או על הסבר מתקבל על הדעת לאיחור (זוסמן, בספרו הנ"ל, ע"מ 888), או על חוסר זילזול בהליכי בית המשפט. בענייננו, יש לראות בהגשת הבקשה עורך דין פשיטת רגל  למחיקת הכותרת, תוך הגשת הבקשה להארכת המועד – בתוך המועד שנקבע להגשת הבקשה לרשות להתגונן - טעם המצדיק הארכת המועד" (ההדגשות אינן במקור)          (מצ"ב ומסומן כנספח ה' לבקשה זו)

18.  לפיכך, יטען המבקש כי די בכך שהגיש בקשה למתן ארכה ובקשה למחיקת כותרת, בתוך המועד הקבוע בתקנות, כדי לקבל את בקשתו להארכת מועד.

19.  בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן דעתו כי אף מאזן הנוחות נוטה בברור לטובת המבקש מן הטעמים הבאים:

20.  ככל שבית המשפט הנכבד ייעתר לבקשתו של המבקש ויורה על העברת הדיון לפסים של תביעה בסדר דין רגיל, הדבר ייתר את הצורך במתן ארכה לצורך בחינת הקלטת כאמור בסעיף 11 לעיל וזו תיבחן בזמנה ובעיתה לפי סדרי הדין הקבועים בתקנות בסדר דין רגיל.

21.  היות והקלטה זו הינה כאמור לב ליבה של המחלוקת בין הצדדים אי  עורך דין פשיטת רגל מתן האפשרות למבקש לבדוק את ההקלטה בדוק היטב בטרם מתן תגובתו לכתב התביעה בתצהיר מהווה פגיעה מהותית בזכויותיו של המבקש הן מהפן הדיוני והן מהפן המהותי.

22.  יתר על כן, בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן דעתו אף לכך שבבסיס הליך זה של סדר דין מקוצר עומד הרציונאל שלתובע ראיה חזקה, אובייקטיבית שבעתיה יקופחו זכויותיו הדיוניות של הנתבע (שכן לדג' הנתבע צריך לפרט את הגנתו בתצהיר אליו יהיה כבול,  עורך דין פשיטת רגל לחשוף את קלפיו מראש בטרם התובע יעשה כן, לעמוד לחקירה של התובע וכו').            כיוון שזכויותיו של הנתבע מקופחות עוד בטרם זה אמר את דברו והציג את ראיותיו, דורש הדין מן התובע להציג ראיות חד משמעיות, אובייקטיביות, ובכל מקרה סוג כזה של ראיות שלא נדרש בהן הליך של בחינת הראיה.

23.  היות והמבקש סבור כי אין התובענה ראויה להתברר בסדר דין מקוצר, ראוי כי תחילה תתברר השאלה האם התובענה ראויה לידון בסדר דין מקוצר, כמבוקש בבקשה למחיקת כותרת, זאת בטרם יאלץ המבקש ליתן את עמדתו בתצהיר ובטרם בחן את ההקלטה שהיא כאמור הראיה המהותית היחידה בתובענה ואין בילתה ואשר עד לכתיבת שורות אלה טרם הומצאה לו.

24.  מאידך, לא יגרם למשיבה כל נזק בהארכת המועד.

25.  לסיכום יטען המבקש כי יש בעובדות אשר הובאו לעיל, כדי להצדיק את קבלת הבקשות. ראשית, היות ודין הבקשה למחיקת כותרת להתקבל שכן היא מבוססת על אדנים רחבים. שנית, כיוון שדחיית הבקשה דנן פרושה: פגיעה קשה ביותר במבקש היות והקלטת עורך דין פשיטת רגל  לא הומצאה לו יחד עם כתב התביעה, בניגוד לתקנות. שלישית, כיוון  עורך דין פשיטת רגל שקבלת הבקשה לא תגרום כל נזק למשיבה.

26.  בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן דעתו אף לכך כי בקבלת הבקשה להארכת מועד עד לקבלת החלטה בבקשה למחיקת כותרת, יש כדי לייתר את חברתה.

27.  בקשה זו להארכת מועד, מוגשת במעמד צד אחד כיוון שגם הבקשה להארכת מועד עשויה להתברר בחלוף המועד להגשת בקשת הרשות להתגונן ויכול המבקש למצוא את עצמו עם ידיו על ראשו. ראה לעניין זה של הגשת בקשה לארכה במעמד צד אחד, דבריו של המלומד דודי שוורץ בספרו סדר דין אזרחי, חידושים, תהליכים ומגמות, בעמ' 306-307.

28.  לפיכך, מתבקש בית המשפט כדלקמן:

29.  לקבל את הבקשה להארכת מועד במעמד צד אחד.

30.  להורות כי על המבקש יהיה להגיש בקשת הרשות  עורך דין פשיטת רגל להתגונן או כתב הגנה בתוך 30 יום מיום ההחלטה בקשתו למחיקת כותרת.

31.  למען הזהירות בלבד, ככל שלא תתקבל הבקשה להארכת מועד עד לקבלת החלטה בבקשתו למחיקת כותרת, יתבקש בית המשפט  עורך דין פשיטת רגל להורות כי על המבקש להגיש בקשת רשות להתגונן בתוך 30 יום מיום המצאת ההקלטה לידיו.

32.  בקשה זו אינה נתמכת בתצהיר היות והיא מבוססת על נימוקים משפטיים.

33.  מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

אדמוני שלומי חי, עו"ד

ב"כ המבקש

 
 
בקשה להארכת מעצר עורך דין פשיטת רגל אדמוני שלומי

בקשה להארכת מועד עורך דין פשיטת רגל אדמוני שלומי