בית משפט השלום תל אביב-יפו                                                                         תא"ק  XXXXXX
                                                                                               
בעניין:
                        המבקש:           XXXXXX
                        הנתבע               ע"י ב"כ עוה"ד אדמוני שלומי חי.
                                                ת.ד. 2038, כפר חב"ד 6084001
                                                טל' 073-2065606 פקס. 03-5061911
                                               
 
-  נ   ג   ד   -
 
המשיבה:          XXXXX
התובעת            ע"י ב"כ עו"ד XXXXXX
בפקס. XXXXXX
 
 
 
בקשה למחיקת כותרת
 
 

המבקש באמצעות ב"כ מתכבד להגיש לבית המשפט עורך דין פשיטת רגל הנכבד את בקשתו למחיקת כותרת התובענה דנן. יחד עם עורך דין פשיטת רגל בקשה זו מוגשת בקשה נפרדת להארכת מועד להגשת התנגדות במעמד צד אחד.

 

להלן נימוקי הבקשה:

 

1.      תובענה זו הוגשה על-ידי המשיבה כתובענה הראויה להתברר כתובענה בסדר דין מקוצר.

2.      ברם, תקנה 202 (1) לתקנות סדר הדין האזרחי,  עורך דין פשיטת רגל התשד"מ-1984 קובעת את התנאים בהם צריכה לעמוד תובענה המוגשת בסדר דין מקוצר זה, כדלקמן:

" 202.   ואלה  עורך דין פשיטת רגל תביעות שהתובע יכול להגישן לפי סדר דין מקוצר:

            (1) תביעות על סכום קצוב...

(א) מכוח חוזה או התחייבות מפורשים או מכללא, ובלבד שיש עליהן ראיות בכתב"                       

3.      בספרו סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שביעית עמ' 302, מגדיר המלומד כב' השו' בדימוס אורי גורן מהי ראיה בכתב:

" 'ראיה בכתב' הכוונה למסמך בכתב הקשור לנתבע, עשוי על ידו או חתום בחתימתו. אם המסמך נעשה בידי התובע עצמו, אין הוא מחייב את הנתבע, ואין להסתמך עליו בהליך כזה".

4.      ויודגש כי אין לו לבית המשפט בשלב זה אלא להידרש לנאמר בכתב התביעה בלבד ואין לו להידרש להליכים שלאחריה.

5.      ובמילים עורך דין פשיטת רגל  אחרות: בשלב זה של ההליך המשפטי אין לבית המשפט לבחון את הראיות אלא כל שעל בית המשפט הנכבד לעשות הוא לבחון את כתב התביעה גופא, על פניו, ולבדוק האם יש בכתב התביעה ראיה העשויה על ידי הנתבע או החתומה בכתב ידו. ככל שאין ראיה כזו על  עורך דין פשיטת רגל בית המשפט הנכבד למחוק את הכותרת סדר דין מקוצר.

6.      בהקשר זה אין למבקש אלא להפנות את בית המשפט הנכבד לפסק דינו של בית המשפט העליון הנכבד בע"א 4345/05 שובל שדמה מימון וסחר בע"מ נ' בנק לפיתוח התעשיה בישראל בע"מ [פורסם בנבו] בעמ' 7 סע' 7:

"כידוע, אחד התנאים לכשרותה של תובענה להתברר בסדר דין מקוצר הוא התנאי בדבר קיומה של ראיה בכתב, כאמור בתקנה 202(1)(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן - התקנות). ברי, כי הבחינה של כשרות התביעה נעשית בשלב ראשוני של ההליך, בטרם שמיעת הראיות, והכל על יסוד כתב התביעה והנספחים שצורפו  עורך דין פשיטת רגל לו". [פורסם בנבו] (ההדגשות אינן במקור)

מצ"ב מסומן כנספח א' לבקשה זו.

7.      כן, ראה פסק דינו של בית המשפט השלום הנכבד בתא"ק (עפ') 11814-06-08 אהרן קפלן נ' שלי מנחם [פורסם בנבו] בעמ' 2:

"כדי לענות על השאלה האם  עורך דין פשיטת רגל התביעה ראויה להידון בסדר דין מקוצר, אין להתחשב אלא במה שנאמר בכתב התביעה ובנספחיו. בית המשפט מתבונן בכתב התביעה ובמסמכים שצורפו אליה ובודק האם מתקיימים התנאים להגשת התביעה בהליך זה"

מצ"ב מסומן כנספח ב' לבקשה זו.

8.      ומן הכלל אל הפרט עניין לנו בתובענה המבוססת כל כולה על הקלטה לכאורה של המבקש בו הוא מתחייב לכאורה לערוב לפירעון המחאות (מוכחש).

9.      לא צורפה עורך דין פשיטת רגל  לכתב התביעה ולו בדל ראיה בכתב ולא כל שכן ראיה בכתב העשויה על ידי המבקש או החתומה בחתימתו.

10.  ודוק: בית משפט השלום הנכבד בתאק (ביש"א) 21512-02-12 עיסאם סאלח דפראוי נ' אימה חיה עטיה [פורסם בנבו], בחן האם יש בתמלול הקלטה כדי לענות על התנאים הקבועים בתקנה 202 לתקנות סדר הדין האזרחי וקבע בהאי לישנא:

"מעיון בכתב התביעה עולה כי, מלבד תמליל שיחה, לא הוגשה על ידי התובעת כל ראיה בכתב, שיש בה כדי להצביע על חוזה ו/או התחייבות  עורך דין פשיטת רגל בין המבקש למשיבה. הצגת תמליל השיחה אין בה כדי למלא אחר התנאים דלעיל, ולהכשרת התביעה להידון בסדר דין מקוצר, ככל שלא ברור אם בשיחה המתומללת נשמע קולו של המבקש, התמלול לא נעשה על ידו, ואף יתרה מזו, המבקש כופר בנכונותו ואמיתות תוכנו"

מצ"ב מסומן כנספח ג' לבקשה זו.

11.  כנ"ל במקרה דנן, לא ברור כלל אם בשיחה המתומללת נשמע קולו של המבקש, תמלול השיחה לא נעשה על ידי המבקש ובוודאי שאף המבקש עורך דין פשיטת רגל  כופר בנכונותו, קבילותו, אמיתות תוכנו ומשקלו של התמלול (על כל אלה להתברר בשלב ההוכחות).

12.  יתר על כן, בית המשפט הנכבד יוכל להכריע בשאלות הנ"ל רק אחרי שלב שמיעת הראיות. אבל כאמור בשלב זה אין לבית המשפט אלא מה שעולה מכתב התביעה. רק ראיה בדמות חתימה של המבקש או מסמך פרי עטו של המבקש יכולה לענות על דרישות התקנה.

13.  בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן דעתו  עורך דין פשיטת רגל לכך שבבסיס הליך זה של סדר דין מקוצר עומד הרציונאל שלתובע ראיה חזקה, אובייקטיבית שבעתיה יקופחו זכויותיו הדיוניות של הנתבע (שכן לדג' הנתבע צריך לפרט את הגנתו בתצהיר אליו יהיה כבול, לחשוף את קלפיו מראש בטרם התובע יעשה כן, לעמוד לחקירה של התובע וכו'). כיוון שזכויותיו של הנתבע מקופחות עוד בטרם זה אמר את דברו והציג את ראיותיו, דורש הדין מן התובע להציג ראיות חד משמעיות, אובייקטיביות, ובכל מקרה סוג כזה של ראיות שלא נדרש בהן הליך של בחינת הראיה.

על הראיה בכתב להיות ראיה "חיצונית", ראיה שמעשי ידיו של התובע לא מגיעות אליה, ראיה שאין לתובע יכולת לערוך בה ספקולציות, ראיה שבמבט עורך דין פשיטת רגל  שטחי וראשוני על בסיס כתב התביעה בלבד לא ניתן שלא להתרשם כי אותה ראיה היא מעשי ידיו של הנתבע, ראיה אשר עונה להגדרה "אקדח מעשן".

במילים אחרות הראיה בכתב צריכה עורך דין פשיטת רגל  "לזעוק" מתוך כתב התביעה בדמות חתימת ידו של הנתבע על הסכם כתוב וכדומה. ברי כי במקרה דנן אין זה המצב כלל וכלל.

14.  לפיכך, אין בכתב התביעה כדי למלא אחר תקנה 202 לתקנות סדר הדין האזרחי ודין כותרת כתב התביעה סדר דין מקוצר להימחק.

15.  אם לא די בכך, המבקש יטען כי אף סכום התובענה אינו עונה להגדרה של סכום קצוב.

16.  בסעיף 11 לכתב התביעה נטען כדלקמן: "אמור מעתה הנתבע אישר .... כי הינו ערב באופן אישי לפירעון השיקים".

17.  עיון בסכום התביעה מלמד כי המבקש נתבע לשלם סך של 82,811.29 ₪ זאת בעוד סכום ההמחאות שבנוגע אליהן בלבד נטען על ידי המשיבה כי הסכים הנתבע לערוב הינו 70,200 ₪.

18.  וממה נפשך, אם  עורך דין פשיטת רגל תמצי לומר שיתרת הסכום 12,611.29 ₪ הינו ריבית הניכיון הרי שגם אליבא ד'משיבה אין המבקש ערב לסכום זה ומאידך אם תמצי  עורך דין פשיטת רגל לומר שיתרת הסכום הוא הוצאות המשיבה הרי שהמדובר בסכום שאינו קצוב מטבעו.

19.  אשר על כן, אין בכתב התביעה ולו ראשית ראיה בכתב על כל סכום התביעה גם לשיטתה עורך דין פשיטת רגל של המשיבה ודין הכותרת להימחק אף מטעם זה.  

20.  וביתר פירוט המבקש יטען כי עיון בסעיף 20 לכתב התביעה מלמד שאין תביעה זו עונה על דרישות תקנה 202 לעניין  - סכום קצוב, שכן בסעיף 20 א, נטען כי המבקש חייב לתובע – "סך של 47,516.13 ₪ עבור שיק מס' 80000310 שבגינו נפתח תיק הוצל"פ. זאת בעוד סכום ההמחאה הינו 35,100 ₪.

21.  כתב התביעה נעדר כל פירוט כיצד צמח לו סכום החוב מ 35,100 ₪ ל – 47,516.13.

22.  העדר פירוט זה עומד למשיבה לרועץ שכן די בכך שחלק מהסכומים אינם סכומים קצובים על מנת שכל התביעה לא תוכל להתברר בסדר דין מקוצר ואף מטעם זה יש למחוק את הכותרת.

23.  אשר על כן,  עורך דין פשיטת רגל תביעה זו נעדרת ראיה בכתב ואף אינה עונה להגדרה של סכום קצוב.

24.  לפיכך, מתבקש בית המשפט עורך דין פשיטת רגל  הנכבד למחוק את כותרת התובענה ולהעביר את הדיון לפסים של סדר דין רגיל (בהתאם לסכום התביעה) ולחייב את המשיבה בהוצאות המבקש ובשכר טרחת עורך-דין כדין.

25.  בקשה זו אינה נתמכת בתצהיר היות והיא מבוססת על נימוקים  עורך דין פשיטת רגל משפטיים.

26.  מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

אדמוני שלומי חי, עו"ד

ב"כ המבקש

 

בקשה לזימון עד בהגנה - עורך דין פשיטת רגל אדמוני שלומי

בקשה לזימון עד עורך דין פשיטת רגל אדמוני שלומי