בקשה לצירוף תצהיר משלים עורך דין פשיטת רגל
בית משפט השלום בפתח תקווה                                                                          ת"ט  XXXXXX
                                                                                               
 
בעניין:
                       
                        התובע:             XXXXX
                                                ע"י ב"כ עו"ד XXXXX
                                                פקס. XXXXX
 
-   נ   ג   ד   -
 
הנתבע:             XXXXX                                                                                                            
ע"י ב"כ עוה"ד אדמוני שלומי חי.
הלפיד 10, ת.ד. 7931, פתח-תקוה
טל' 072-2613633 , פקס. 03-5061911
 E-mail: admoni.law@gmail.com      
 
                                                                  (להלן: "המבקש/ת")
 
 
 
 
בקשה לצירוף תצהיר משלים
 
בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן רשות למבקש לצרף לתיק בית המשפט תצהיר משלים, מן הטעמים הבאים:

1.      כמפורט בהרחבה בתצהירו של המבקש עורך דין לענייני פשיטת רגל בבקשת ההתנגדות נתן המבקש ביטוי לחשדו כי התנהלות הנתבע עורך דין לענייני פשיטת רגל עת קיבל לידיו את ההמחאות לניכיון ואף עובר לכך הייתה התנהלות בחוסר תום לב רבתי.

2.      חשדו זה של המבקש התבסס בין היתר על דו"ח d&b מיום 11.02.2014 וכן על היכרותו הקודמת של המבקש עם המוטב.

3.      בעקבות חשד זה ולאחר הגשת ההתנגדות פנה המבקש באמצעות בא-כוחו לחברת החקירות "XXXXXX" על מנת שזו  עורך דין לענייני פשיטת רגל תבדוק את התנהלותה העסקית של גב' XXXXX בשני עסקים שונים: האחד – עוסק מורשה הרשום על שמה והשני חברה בשם XXXXXX בע"מ.

4.      כן התבקשה חברת החקירות כי תבדוק את החשד שמי שעמד וניהל את העסקים  עורך דין לענייני פשיטת רגל בפועל הוא מר XXXX, היות XXXXXהינה גב' בת 70 לערך אשר עיסוקה והכשרתה היחידה היא כגננת בגן שבבעלותה בשם "גן XXXXXX".

5.      ביום 23.10.2014 התקבל דו"ח החקירה של חברת החקירות ובו ממצאים חמורים ומדאיגים אשר מאששים את חשדו של המבקש כי הגב' XXXXXאשר היא כאמור בעלת חשבון הבנק אצל המשיב הינה למעשה 'איש קש' ולא היה לה יד ורגל בניהול החברה ולרבות התנהלות החברה ו/או העסק למול המשיב.

6.      בעקבות דו"ח החקירה פנה המבקש  עורך דין לענייני פשיטת רגל באמצעות בא-כוחו לקבלת חוו"ד מומחה בכל הנוגע להתנהלות המשיב אל מול בעלת החשבון היא גב' XXXXXXX.

7.      מחוו"ד המומחה - עוה"ד פלמון אברהם, עולה תמונה מטרידה ומדאיגה על חריגות קשות ביותר של המשיב מנהלים בנקאיים מקובלים בעיקר בכל הקשור לקבלת המחאות לניכיון ולבטחון אצלו.

8.      כן התברר שהמשיב מימש בטוחות אשר היו בידיו עורך דין לענייני פשיטת רגל  ולא קיזז סכומים אלה מסך ההמחאות ולמעשה מבקש להיפרע זה פעמיים הן מן המבקש והן מבעלת החשבון.

9.      עיון בדין ובפסיקה מלמדים כי בשלב המקדמי מתירים צירוף ראיות, תצהירים, תיקון כתבי טענות וכיו"ב בצורה רחבה, ראה למשל לעניין זה: ע"ר (ת"א) 10768-12-09 צמח תערובות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' ברק צברי [פורסם בנבו] בעמ' 7 בסע' 9.

10.  כן הלכה מושרשת היא שחקר האמת והיעילות הדיונית הינה נר לרגלי הערכאה השיפוטית היושבת בדין, ואלה עומדים מעל לשיקולים פרוצדוראליים שממילא אינם מיטת סדום. ראה שם בעמ' 7 בסע' 8.

11.  כן יודגש כי המדובר בהליך מקדמי, ובקשה זו מוגשת בטרם התקיים הדיון בבקשת הרשות להתגונן.

12.  לא זו אף זו, במידע אשר נאסף תוך השקעת מאמצים מרובים ביותר לרבות הוצאות כספיות ניכרות יש כדי לבסס את הגנתו של המבקש עורך דין לענייני פשיטת רגל .

13.  בית המשפט הנכבד מתבקש גם ליתן דעתו לכך שהליך זה מלכתחילה פוגע פגיעה ממשית בזכויותיו הדיוניות של המבקש עורך דין לענייני פשיטת רגל וכי תצהירו בבקשת הרשות להתגונן ישמש לו כתב הגנה ככל שיותר לו להתגונן ועל כן ראוי אפוא ליתן לו את מבוקשו בסעיף 9 לעיל ולא לחסום אותו דיונית כבר בשלב מוקדם זה.

14.  לפיכך, מתבקש בית המשפט הנכבד כדלקמן:

14.1.                    להתיר למבקש  עורך דין לענייני פשיטת רגל לצרף תצהיר משלים בו הוא יפרט את העובדות החדשות שנודעו לו.

14.2.                    להתיר למבקש לצרף את דו"ח החקירה של חברת החקירות "רן חקירות כלכליות".

14.3.                    להתיר למבקש לצרף את הדו"ח של d&b.

15.  בקשה זו אינה נסמכת בתצהיר היות והיא מתבססת על תצהירו של המבקש  עורך דין לענייני פשיטת רגל בבקשת הרשות להתגונן על דוחות החקירה המצורפים ועל נימוקים משפטיים.

16.  מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

 

 

מצ"ב,

תצהיר משלים.

דו"ח D&B.

דו"ח החקירה – רן חקירות כלכליות.

חוו"ד המומחה – עוה"ד פלמון אברהם.

   

 

 

 

אדמוני שלומי חי, עו"ד

ב"כ המבקש/ת

 
 

בקשה לצירוף תצהיר משלים עורך דין לענייני פשיטת רגל