הסכם הלוואה
שנערך ונחתם ב__________ ביום__________ לחודש__________ בשנת__________
                                     
בין
                                   
                                    _______________, ת.ז./ח.פ. _________
                                    מרח' ____________________________
                                    (להלן: "המלווה")                                               מצד אחד
 
לבין
                                   
                                    ______________, ת.ז. ______________
                                    מרח' ____________________________
                                    (להלן: "הלווה")                                                 מצד שני
 
לבין
                                   
                                    1. ______________, ת.ז. ____________
                                    מרח' ____________________________
                                   
                                    2. ______________, ת.ז. ____________
                                    מרח' ____________________________                               
                                    (שניהם ביחד ולחוד להלן: "הערב")                    מצד שלישי
 
הואיל              והלווה ביקש מהמלווה עורך דין פשיטת רגל להעמיד לרשותו הלוואה כספית כעזרה וכסיוע לאור קושי בתזרים העסק שבניהולו / בבעלותו;
 
והואיל             והערב הסכים לערוב לכל התחייבויות הלווה כלפי המלווה על פי הסכם זה;
 
 והואיל             והמלווה הסכים להעמיד לרשות הלווה את ההלוואה עורך דין פשיטת רגל מבוקשת בתנאים וכנגד הביטחונות והערבויות כמפורט בהסכם זה להלן;
 
לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

                  1. מבוא

א. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב כיתר תנאיו.

ב. כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי  עורך דין פשיטת רגל מתנאי הסכם זה לפיהן.

2. תנאי ההלוואה

המלווה יעמיד ללווה הלוואה (להלן: "ההלוואה"), והלווה יקבל ממנו את ההלוואה, הכל בתנאים המפורטים להלן:

א. ההלוואה הינה בסך  של- 200,000 ₪ .

ב. ההלוואה תועבר לידי  עורך דין פשיטת רגל הלווה תוך 10 ימים ממועד רישום כל הביטחונות, כאמור בהסכם זה להלן, וכנגד חתימת הסכם זה על ידי הערב, וזאת על ידי מסירת שיק ו/או שטר חוב סחיר לידי הלווה על סך ההלוואה עשוי על ידי המלווה לפקודת הלווה.

ג. ההלוואה תהא צמודה לשינויים במדד המחירים לצרכן כפי שיפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ד. ההלוואה תוחזר למלווה ב 13 תשלומים חודשיים,  עורך דין פשיטת רגל רצופים ושווים, שהראשון בהם יבוצע ביום ה- 12 לחודש פברואר בשנת 2015, והתשלומים האחרים יבוצעו ביום ה – 12 לכל חודש שאחריו. הצדדים מסכימים בזאת כי יהיו חופשיים לשנות את מועדי החזר ההלוואה בהסכמה בכתב.

ה. כל אחד מהתשלומים יהיה בסך של 16,500 ש"ח ויהיה צמוד למדד המחירים לצרכן באופן שכל תשלום של ההלוואה כאמור לעיל יגדל בשיעור שבו עלה המדד הקובע לעומת המדד הבסיסי, כאשר המדד הבסיסי הוא המדד האחרון שפורסם לפני מועד העמדת ההלוואה והמדד הקובע לצורך חישוב שיעור העלייה לגבי כל תשלום יהיה המדד האחרון  עורך דין פשיטת רגל שפורסם לפני כל מועד תשלום בפועל.

ו. על כל תשלום שבפיגור תחול הצמדה וריבית פיגורים בשיעור הנהוג בבנק הפועלים בע"מ לגבי משיכות יתר לא מאושרות של לקוחות פרטיים. (להלן: "ריבית פיגורים").

                  3. פירעון ההלוואה ופירעון מיידי

א. הלווה מתחייב בזאת לפרוע את ההלוואה תוך  עורך דין פשיטת רגל 17 חודשים מיום חתימת הסכם זה, כמפורט בסעיף 2 לעיל ובהתאם לשאר תנאי הסכם זה.

ב. סכום "יתרת ההלוואה" (המוגדר לצורך הסכם זה ככולל את הקרן, הפרשי הצמדה וריבית פיגורים), יעמוד לפירעון מיידי בכל אחד מהמקרים הבאים, אלא אם כן הסכים המלווה אחרת מראש ובכתב:

1) הלווה הפר התחייבות כלשהי על פי הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך 15 ימים מיום שנדרש לתקנה בכתב על ידי המלווה ו/או מי מטעמו.

2) הלווה הוכרז פושט רגל או ננקטו נגדו  עורך דין פשיטת רגל הליכי פשיטת רגל או הוכרז פסול דין או נפטר.

3) הוטל עיקול על נכסי הלווה והעיקול לא הוסר תוך 20 ימים מיום הטלתו.

4) הלווה עשה פעולה כלשהי שיש בה כדי לצמצם את פעילותו העסקית באופן העלול לפגוע ביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או נפגמה יכולתו הכלכלית של הלווה, באופן שיש בו לדעת המלווה באופן סביר, כדי לפגוע ביכולתו של הלווה לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה.

5) יתהווה מצב עניינים אשר כתוצאה ממנו עורך דין פשיטת רגל  יחשוש המלווה באופן סביר כי נשקפת סכנה לבטוחה כלשהי אותה קיבל ו/או יקבל המלווה מהלווה ו/או מאת מי מטעם הלווה להבטחת התחייבויות הלווה כלפי המלווה על פי הסכם זה ו/או ירד ערכה של בטוחה כלשהי בשיעור ניכר ו/או שהבטוחה עלולה  עורך דין פשיטת רגל להתקלקל ו/או שזכויות הלווה  עורך דין פשיטת רגל בבטוחה עלולות להיפגע מסיבה אחרת, הכל לפי שיקול דעתו של המלווה.

6) יתהווה מצב עניינים אשר כתוצאה ממנו יחשוש המלווה באופן סביר כי הערב אינו יכול לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

7) יתברר למלווה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי עקב הוראות שבדין יהא המשך קיומו ו/או תוקפו של הסכם זה לבלתי חוקי או לבלתי אפשרי.

8) יתברר למלווה כי הצהרה כלשהי מהצהרות הלווה בהסכם זה אינה נכונה.

9) אם הלווה מפגר בשני תשלומים או יותר.

ג. הלווה מתחייב להודיע למלווה על קרות אחד מן המקרים המפורטים בסעיף קטן ב' לעיל תוך 48 שעות מקרות המקרה.

ד. בקרות אחד או יותר מן המקרים המפורטים בסעיף קטן ב' לעיל, יהיה המלווה רשאי לפי שיקול דעתו לנקוט מיד בכל הצעדים שימצא  עורך דין פשיטת רגל לנכון לשם מימוש הביטחונות, כולן או חלקן, וזאת להבטחת פירעון כל או חלק מיתרת ההלוואה, בכל אופן שימצא לנכון ומועיל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כן יהא במצב זה רשאי המלווה  עורך דין פשיטת רגל לדרוש מיד את מימוש הביטחונות ו/או הערבויות שניתנו ו/או יינתנו על ידי הלווה ו/או הערב.
מובהר בזאת כי המלווה
 עורך דין פשיטת רגל יוכל לנקוט בצעדים למימוש הנכס עליו נרשמה הערת האזהרה, וכן יהיה זכאי לקבל את זכויות הלווה בנכס במלואן או בחלקן במקרה של הפרת הסכם זה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המלווה יהא זכאי לקבל ו/או לממש את הזכויות בנכס ויהיה חייב להשיב ללווה את הפרשים שבין מחיר הנכס בעת מימוש הביטחונות, לבין גובה יתרת ההלוואה שתהא באותה עת, בניכוי הוצאות המלווה בגין מימוש הביטחונות.

ה. בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף קטן ב' לעיל, יחזיר הלווה למלווה את מלוא יתרת ההלוואה, כמפורט לעיל, אלא אם כן הודיע המלווה, על פי שיקול דעתו  הבלעדי, כי הוא מסכים לוויתור על פירעון מיידי וכי הוא מסכים להמשכת  ההלוואה על פי תנאי הסכם זה.

 שום ויתור שיעשה המלווה כאמור לא יחייב אותו לוויתורים נוספים מאוחר יותר.

ו. מובהר שאין באמור בסעיף זה לגרוע מזכויות המלווה לכל סעד והוא עורך דין פשיטת רגל  בא להוסיף עליהן.

4. בטחונות

להבטחת פירעון מלא של ההלוואה מתחייב הלווה כדלקמן:

א. לרשום הערת אזהרה עורך דין פשיטת רגל  (להלן: "הערת האזהרה") לטובת המלווה על הדירה/בית/מגרש הנמצא ברחוב 10 בבני ברק, והידוע כגוש 6122 חלקה 1199 (להלן: "הנכס").

ב. ברישום הערת האזהרה יתחייב הלווה שלא למכור ו/או להעביר זכויות ו/או להמחות כל זכות בנכס לטובת צדדי ג' ולרבות – השכרה ו/או השאלה ו/או חכירה ו/או חכירה לדורות ו/או דמי מפתח.

ג.כן רשאי המלווה לפעול למימוש הנכס במסגרת הליכי ההוצאה לפועל.

ד. הלווה מתחייב לרשום בהקדם  עורך דין פשיטת רגל את הערת האזהרה בלשכת רישום המקרקעין.

ה. מובהר ומוסכם בזאת על ידי הצדדים, כי לצורך מימוש ואכיפת הערת האזהרה, במידה והלווה לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה,  עורך דין פשיטת רגל תשמש כסעד ראשון הזכות של המלווה לממש את הנכס. מימוש הנכס יהווה בכל מקרה פיצוי מלא וסופי בעבור ההלוואה ומחיקתה.

ו. אין באמור בסעיף 4ה. כדי להוות ויתור ו/או מניעה ממימוש הערבות של הערב על פי הסכם זה.

5. התחייבויות הערב

א. הערב מתחייב בזאת כי בכל עת שהלווה לא ימלא את התחייבויותיו על פי האמור בהסכם זה ימלא אותן הערב במקומו.

ב. הערב מתחייב באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה למלא את כל התחייבויות הלווה כלפי המלווה על פי הסכם זה. הערב מוותר בזאת על כל טענה של חוסר סבירות, אי חוקיות או כל טענה אחרת, היכולה לפגום בהסכם זה ובהתחייבויות הלווה ו/או הערב על פיו. הערב מוותר בזאת ויתור מוחלט, סופי ובלתי חוזר על כל ההגנות המוקנות לו על פי חוק הערבות, התשכ"ז - 1967. הערב מצהיר כי חתימתו של כל אחד מיחידי הערב תחייב  עורך דין פשיטת רגל אותו בלי כל קשר לחתימתם או לאי חתימתם של יתר יחידי הערב. כן, לא תשמע טענה עורך דין פשיטת רגל  של הערב בדבר מימוש הנכס תחילה טרם מימוש ערבותו שלו.

6. העברת זכויות והמחאת חובות

א. הצדדים מסכימים בזאת כי המלווה זכאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו על פי הסכם זה לאחרים, ללא צורך בהסכמת הלווה ו/או הערב.

ב. הלווה ו/או הערב אינם רשאים להמחות ו/או להעביר את חובותיהם ו/או זכויותיהם על פי הסכם זה, אלא אם ניתנה הסכמת המלווה לכך מראש ובכתב.

7. חתימה על מסמכים

הלווה מתחייב לחתום על כל מסמך ו/או הודעה ו/או טופס שיידרש, אם יידרש,  עורך דין פשיטת רגל וכן להופיע בפני כל הרשויות ובפני כל גוף אחר, לשם מתן תוקף או לצורך ביצוע הוראה מהוראות הסכם זה.

8. הוצאות

ההוצאות הכרוכות בביול הסכם זה, במידת הצורך, רישום ו/או מימוש הבטוחות ובגביית ההלוואה ו/או יתרת ההלוואה, וכן כל ההוצאות שהמלווה יוציא בקשר עם גביית תשלומי ההלוואה ובקשר עם פעולות אחרות שהמלווה רשאי לבצע על פי הסכם זה, לרבות הוצאות הכרוכות בהוצאה לפועל של הסכם זה, ביול, מיסים, הוצאות, חקירות, חוות דעת,  עורך דין פשיטת רגל הוצאות משפט, עריכת הסכמים נוספים וכל הוצאות הקשורות בהסכם זה ו/או הנובעות ממנו יחולו על הלווה וישולמו על ידו למלווה תוך 48 שעות ממועד דרישת המלווה לתשלום ההוצאות בצירוף ריבית פיגורים מיום הדרישה או החיוב, לפי שיקול דעת המלווה, ועד ליום התשלום בפועל.

9. כללי

א. הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי הלווה יישא בכל חבות מס שתיווצר עקב או בקשר עם עורך דין פשיטת רגל  העמדת ההלוואה ו/או רישום הבטוחות.  

ב. כל שינוי או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת הצדדים להסכם.

ג. הסכם זה מבטל כל הסכמים, מצגים, התחייבויות  עורך דין פשיטת רגל והבנות קודמים שנעשו בין הצדדים בכל הנוגע לעניינים המנויים בו, בין בעל פה ובין בכתב, והוא בא במקום כל הסכמים, מצגים, התחייבויות והבנות אלה.

 
 

10. הודעות

הודעה שתישלח על פי כתובות הצדדים במבוא להסכם זה בדואר רשום, תחשב כאילו              הגיעה לצד הנישגר ולידיעתו תוך 3 ימים מעת שיגורה בדואר עורך דין פשיטת רגל  רשום בבית דואר בישראל ואם נמסרה ביד, בעת מסירתה, ואם שוגרה בפקס -  עורך דין פשיטת רגל תוך 24 שעות ממועד שיגורה.
 
 
ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:
 
 
 
_______________                                                                              _______________
        המלווה                                                                                                      הלווה   
 
                                                           
_______________                                                                              _______________
          הערב                                                                                                       הערב

 
 
ר\3\10\54
 
 
 

עורך דין פשיטת רגל הסכם הלוואה שלומי אדמוני

עורך דין פשיטת רגל