עורך דין פשיטת רגל
הסכם הלוואה
שנערך ונחתם ב__________ ביום__________ לחודש__________ בשנת__________
                                     
בין
                                   
                                    _______________, ת.ז./ח.פ. _________
                                    מרח' ____________________________
                                    (להלן: "המלווה")                                               מצד אחד
 
לבין
                                   
                                    ______________, ת.ז. ______________
                                    מרח' ____________________________
                                    (להלן: "הלווה")                                                 מצד שני
 
לבין
                                   
                                    1. ______________, ת.ז. ____________
                                    מרח' ____________________________
                                   
                                    2. ______________, ת.ז. ____________
                                    מרח' ____________________________                               
                                    (שניהם ביחד ולחוד להלן: "הערב")                    מצד שלישי
 
הואיל              והלווה ביקש מהמלווה להעמיד עורך דין פשיטת רגל לרשותו הלוואה כספית כעזרה וכסיוע לאור קושי בתזרים העסק שבניהולו / בבעלותו;
 
והואיל             והערב הסכים לערוב לכל התחייבויות הלווה כלפי המלווה על פי הסכם זה;
 
 והואיל             והמלווה הסכים להעמיד לרשות הלווה את ההלוואה המבוקשת בתנאים וכנגד הביטחונות והערבויות כמפורט בהסכם זה להלן;
 
לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

                  1. מבוא

א. המבוא להסכם זה מהווה עורך דין פשיטת רגל חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב כיתר תנאיו.

ב. כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.

2. תנאי ההלוואה

המלווה יעמיד ללווה הלוואה (להלן: "ההלוואה"), והלווה יקבל ממנו את ההלוואה, הכל בתנאים המפורטים להלן:

א. ההלוואה  עורך דין פשיטת רגל הינה בסך  של- 200,000 ₪ .

ב. ההלוואה תועבר עורך דין פשיטת רגל  לידי הלווה תוך 10 ימים ממועד רישום כל הביטחונות, כאמור בהסכם זה להלן, וכנגד חתימת הסכם זה על ידי הערב, וזאת על ידי מסירת שיק ו/או שטר חוב סחיר לידי הלווה על סך ההלוואה עשוי על ידי המלווה לפקודת הלווה.

ג. ההלוואה תהא צמודה לשינויים במדד המחירים לצרכן כפי שיפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ד. ההלוואה תוחזר למלווה ב 13 תשלומים חודשיים, רצופים ושווים, שהראשון בהם יבוצע ביום ה- 12 לחודש פברואר בשנת 2015, והתשלומים האחרים יבוצעו ביום ה – 12 לכל חודש שאחריו. הצדדים מסכימים בזאת כי יהיו חופשיים לשנות את מועדי החזר ההלוואה בהסכמה בכתב.

ה. כל אחד מהתשלומים יהיה בסך של 16,500 ש"ח ויהיה צמוד למדד המחירים עורך דין פשיטת רגל  לצרכן באופן שכל תשלום של ההלוואה כאמור לעיל יגדל בשיעור שבו עלה המדד הקובע לעומת המדד הבסיסי, כאשר המדד הבסיסי הוא המדד האחרון שפורסם לפני מועד העמדת ההלוואה והמדד  עורך דין פשיטת רגל הקובע לצורך חישוב שיעור העלייה לגבי כל תשלום יהיה המדד האחרון שפורסם לפני כל מועד תשלום בפועל.

ו. על כל תשלום שבפיגור תחול הצמדה וריבית פיגורים בשיעור הנהוג בבנק הפועלים בע"מ לגבי משיכות יתר לא מאושרות של לקוחות פרטיים. (להלן: "ריבית פיגורים").

                  3. פירעון ההלוואה ופירעון מיידי

א. הלווה מתחייב בזאת לפרוע את ההלוואה תוך 17 חודשים מיום חתימת הסכם זה, כמפורט בסעיף 2 לעיל ובהתאם לשאר תנאי הסכם זה.

ב. סכום "יתרת ההלוואה" (המוגדר לצורך הסכם זה ככולל את הקרן, הפרשי הצמדה וריבית פיגורים), יעמוד לפירעון מיידי בכל אחד מהמקרים הבאים, אלא אם כן הסכים המלווה אחרת מראש ובכתב:

1) הלווה הפר התחייבות כלשהי על פי הסכם זה עורך דין פשיטת רגל  ולא תיקן את ההפרה תוך 15 ימים מיום שנדרש לתקנה בכתב על ידי המלווה ו/או מי מטעמו.

2) הלווה הוכרז פושט רגל או ננקטו נגדו הליכי פשיטת רגל או הוכרז פסול דין או נפטר.

3) הוטל עיקול על נכסי הלווה ו עורך דין פשיטת רגל העיקול לא הוסר תוך 20 ימים מיום הטלתו.

4) הלווה עשה פעולה כלשהי שיש בה כדי לצמצם את פעילותו העסקית באופן העלול לפגוע ביכולתו לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או נפגמה יכולתו הכלכלית של הלווה, באופן שיש בו לדעת המלווה באופן סביר, כדי לפגוע ביכולתו של הלווה לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה.

5) יתהווה מצב עניינים אשר כתוצאה ממנו יחשוש המלווה באופן סביר כי נשקפת סכנה לבטוחה כלשהי אותה קיבל ו/או יקבל המלווה מהלווה ו/או מאת מי מטעם הלווה להבטחת התחייבויות הלווה כלפי המלווה על פי הסכם זה ו/או ירד ערכה של בטוחה כלשהי בשיעור ניכר ו/או שהבטוחה עלולה להתקלקל ו/או שזכויות הלווה בבטוחה עלולות להיפגע מסיבה אחרת, הכל לפי שיקול דעתו של המלווה.

6) יתהווה מצב עניינים אשר כתוצאה ממנו יחשוש המלווה באופן סביר כי הערב אינו יכול לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

7) יתברר למלווה, על  עורך דין פשיטת רגל פי שיקול דעתו הבלעדי,  עורך דין פשיטת רגל כי עקב הוראות שבדין יהא המשך קיומו ו/או תוקפו של הסכם זה לבלתי חוקי או לבלתי אפשרי.

8) יתברר למלווה כי הצהרה כלשהי מהצהרות הלווה בהסכם זה אינה נכונה.

9) אם הלווה מפגר בשני תשלומים או יותר.

ג. הלווה מתחייב להודיע למלווה על קרות אחד מן המקרים המפורטים בסעיף קטן ב' לעיל תוך 48 שעות מקרות המקרה.

ד. בקרות אחד או יותר מן המקרים המפורטים בסעיף קטן ב' לעיל, יהיה המלווה רשאי לפי שיקול דעתו לנקוט מיד בכל הצעדים שימצא לנכון לשם מימוש הביטחונות, כולן או חלקן, וזאת להבטחת פירעון כל או חלק מיתרת ההלוואה, בכל אופן שימצא לנכון ומועיל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כן יהא במצב זה רשאי המלווה לדרוש מיד את מימוש הביטחונות ו/או הערבויות שניתנו ו/או יינתנו על ידי הלווה ו/או הערב.
מובהר בזאת כי המלווה יוכל לנקוט בצעדים למימוש הנכס עליו נרשמה הערת האזהרה, וכן
 עורך דין פשיטת רגל  יהיה זכאי לקבל את זכויות הלווה בנכס במלואן או בחלקן במקרה של הפרת הסכם זה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המלווה יהא זכאי לקבל ו/או לממש את הזכויות בנכס ויהיה חייב להשיב ללווה את הפרשים שבין מחיר הנכס בעת מימוש הביטחונות, לבין גובה יתרת ההלוואה שתהא באותה עת, בניכוי הוצאות המלווה בגין

 עורך דין פשיטת רגל 

מימוש הביטחונות.

ה. בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף קטן ב' לעיל, יחזיר הלווה למלווה את מלוא יתרת ההלוואה, כמפורט לעיל, אלא אם כן הודיע המלווה, על פי שיקול דעתו  הבלעדי, כי הוא מסכים לוויתור על פירעון מיידי וכי הוא מסכים להמשכת  ההלוואה על פי תנאי הסכם זה.

 שום ויתור שיעשה המלווה כאמור לא יחייב אותו לוויתורים נוספים מאוחר יותר.

ו. מובהר שאין באמור בסעיף זה לגרוע מזכויות המלווה לכל סעד והוא בא להוסיף עליהן.

4. בטחונות

להבטחת פירעון מלא של ההלוואה מתחייב הלווה כדלקמן:

א. לרשום הערת אזהרה (להלן: "הערת האזהרה")  עורך דין פשיטת רגל לטובת המלווה על הדירה/בית/מגרש הנמצא ברחוב מימון 10 בבני ברק, והידוע עורך דין פשיטת רגל  כגוש 6122 חלקה 1199 (להלן: "הנכס").

ב. ברישום הערת האזהרה יתחייב הלווה שלא למכור ו/או להעביר זכויות ו/או להמחות כל זכות בנכס לטובת צדדי ג' ולרבות – השכרה ו/או השאלה ו/או חכירה ו/או חכירה לדורות ו/או דמי מפתח.

ג.כן רשאי המלווה לפעול למימוש הנכס במסגרת הליכי ההוצאה לפועל.

ד. הלווה מתחייב לרשום בהקדם את הערת האזהרה בלשכת רישום המקרקעין.

ה. מובהר ומוסכם בזאת על ידי הצדדים, כי לצורך מימוש ואכיפת הערת האזהרה, במידה והלווה לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה, תשמש כסעד ראשון הזכות של המלווה לממש את הנכס. מימוש הנכס יהווה בכל מקרה פיצוי מלא וסופי בעבור ההלוואה ומחיקתה.

ו. אין באמור בסעיף 4ה. כדי  עורך דין פשיטת רגל להוות ויתור ו/או מניעה ממימוש הערבות של הערב על פי הסכם זה.

5. התחייבויות הערב

א. הערב מתחייב בזאת כי בכל עת שהלווה לא ימלא את התחייבויותיו על פי האמור בהסכם זה ימלא אותן הערב במקומו.

ב. הערב מתחייב באופן בלתי חוזר  עורך דין פשיטת רגל ובלתי מותנה למלא את כל התחייבויות הלווה כלפי המלווה על פי הסכם זה. הערב מוותר בזאת על כל טענה של חוסר סבירות, אי חוקיות או כל טענה אחרת, היכולה לפגום בהסכם זה ובהתחייבויות הלווה ו/או הערב על פיו. הערב מוותר בזאת ויתור מוחלט, סופי ובלתי חוזר על כל ההגנות המוקנות לו על פי חוק הערבות, התשכ"ז - 1967. הערב מצהיר כי חתימתו של כל אחד מיחידי הערב תחייב אותו בלי כל קשר לחתימתם או לאי  עורך דין פשיטת רגל חתימתם של יתר יחידי הערב. כן, לא תשמע טענה של הערב בדבר מימוש הנכס תחילה טרם מימוש ערבותו שלו.

6. העברת זכויות והמחאת חובות

א. הצדדים מסכימים בזאת כי המלווה זכאי להעביר ו/או עורך דין פשיטת רגל להמחות את זכויותיו על פי הסכם זה לאחרים, ללא צורך בהסכמת הלווה ו/או הערב.

ב. הלווה ו/או הערב אינם רשאים להמחות ו/או להעביר את חובותיהם ו/או זכויותיהם על פי הסכם זה, אלא אם ניתנה הסכמת המלווה לכך מראש ובכתב.

7. חתימה על מסמכים

הלווה מתחייב לחתום על כל מסמך ו/או הודעה ו/או טופס שיידרש, אם יידרש,

 עורך דין פשיטת רגל

וכן להופיע בפני כל הרשויות ובפני כל  עורך דין פשיטת רגל גוף אחר, לשם מתן תוקף או לצורך ביצוע הוראה מהוראות הסכם זה.

8. הוצאות

ההוצאות הכרוכות בביול הסכם זה, במידת הצורך, רישום ו/או מימוש הבטוחות ובגביית ההלוואה ו/או יתרת ההלוואה, וכן כל ההוצאות שהמלווה יוציא בקשר עם גביית תשלומי ההלוואה ובקשר עם פעולות אחרות שהמלווה רשאי לבצע על פי הסכם זה, לרבות הוצאות הכרוכות בהוצאה לפועל של הסכם זה, ביול, מיסים, הוצאות, חקירות, חוות דעת, הוצאות משפט, עריכת הסכמים נוספים וכל הוצאות הקשורות בהסכם זה ו/או הנובעות ממנו יחולו על הלווה

 עורך דין פשיטת רגל

וישולמו על ידו למלווה תוך 48 שעות ממועד דרישת המלווה לתשלום ההוצאות בצירוף ריבית פיגורים מיום הדרישה או החיוב, לפי שיקול דעת המלווה, ועד ליום התשלום בפועל.

9. כללי

א. הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי הלווה יישא בכל חבות מס שתיווצר עקב או בקשר עם העמדת ההלוואה ו/או רישום  עורך דין פשיטת רגל הבטוחות.  

ב. כל שינוי או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת הצדדים להסכם.

ג. הסכם זה מבטל כל הסכמים, מצגים, התחייבויות והבנות קודמים שנעשו בין הצדדים בכל הנוגע לעניינים המנויים בו, בין בעל פה ובין בכתב, והוא בא במקום כל הסכמים, מצגים, התחייבויות והבנות אלה.

 
 

10. הודעות

הודעה שתישלח על פי כתובות הצדדים במבוא להסכם זה בדואר רשום, תחשב כאילו              הגיעה לצד הנישגר ולידיעתו תוך 3 ימים מעת שיגורה בדואר רשום בבית דואר בישראל ואם נמסרה ביד, בעת מסירתה, ואם שוגרה בפקס - תוך 24 שעות ממועד שיגורה.
 
 
ולראיה באו הצדדים על החתום במקום
 עורך דין פשיטת רגל ובמועד הנקובים לעיל:
 
 
 
_______________                                                                              _______________
        המלווה                                                                                                      הלווה   
 
                                                           
_______________                                                                              _______________
          הערב                                                                                                       הערב
 
 
ר\3\10\54
 
 

 

הסכם הלוואה עורך דין פשיטת רגל אדמוני שלומי