עורך דין לפשיטת רגל הסכם להחזרת חובות

 
בס"ד
 
 
 
הסכם להחזרת חוב
 
שנערך ונחתם ב ________ ביום______ בחודש_______ בשנת 2014
 
 
בין
 
XXXXX
ת.ז. XXXXX
(להלן: "המלווה")
 
לבין
 
1. XXXX
ת.ז. 0XXXXX
2. XXXXX
ת.ז. XXXXX
שניהם ביחד ולחוד
(להלן: "הממשכנים")
 
עורך דין לפשיטת רגל הואיל ולממשכנים חוב ע"ס XXXXX₪ בגין שכ"ט יעוץ כלכלי של המלווה  נכון ליום 31.12.2013.
 
והואיל ולממשכנים חוב נוסף ע"ס XXXXXXX₪ בגין הלוואה אשר קבלו מאת המלווה.
 
 
 
לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:


הסכומים המפורטים לעיל ישאו ריבית בגובה פריים+ עורך דין לפשיטת רגל 5% בצירוף הצמדה כדין מיום 31.12.2013 ועד ליום הפרעון בפועל.  (להלן: "ההלוואה");
 
להבטחת פירעון מלא של ההלוואה מתחייבים הלווים למשכן במשכון מדרגה ראשונה (להלן: "המשכון") לטובת המלווה את כל המיטלטלין בדירתם  הנמצאת XXXXXXXX גת.
 
הממשכנים מתחייבים בזאת לפרוע את ההלוואה בתנאים הבאים:
 
החל מיום 10.05.2014 סך של 4,000 ₪ בכל חודש ברציפות ועד לסילוק כל יתרת ההלוואה.
 
לחילופין יפרעו הממשכנים את ההלוואה ב 7 תשלומים שווים כשהתשלום הראשון לא יהיה מאוחר מיום 01.02.2015 והתשלום השני יהיה כעבור 4 חודשים וכך הלאה עד לסילוק מוחלט של כל יתרת ההלוואה.
 
הממשכנים מסכימים כי אי תשלום כלשהו, מהתשלומים המפורטים לעיל, במלואו ו/או במועדו, יהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
 
מבלי לפגוע באמור לעיל, איחור של עד 7 ימים לא יהווה הפרה יסודית על-פי הסכם זה.

 מובהר ומוסכם בזאת על ידי הצדדים, כי לצורך מימוש ואכיפת המשכון, במידה והממשכנים לא יעמדו בהתחייבויותיהם על פי הסכם זה ו/או עפ"י הסכם המשכון, תשמש כסעד ראשון הזכות של המלווה למימוש המשכון.
 
הממשכנים מתחייבים לרשום בהקדם ובכל מקרה לא יאוחר מיום 10.03.2014 את המשכון אצל רשם המשכונות ולשאת בכל הוצאה אשר יידרש לה המלווה לצורך אכיפת הסכם התחייבות זה לרבות רישום המשכון ו/או מימושו.
 
כל אורכה ו/או דחייה ו/או ויתור ו/או הימנעות ממימוש המשכון ו/או עורך דין לפשיטת רגל מנקיטת אמצעים אחרים ככל שמתיר הדין לא יחשב כוויתור של המלווה על כל זכות מזכויותיו, על פי הסכם זה ו/או על פי הסכם המשכון ו/או על פי כל דין.
 
 
בכל עניין שבמחלוקת הנוגע לכתב התחייבות זה, פירושו וכל הנובע ממנו יחול הדין הישראלי ומוסכם על הצדדים כי מקום השיפוט לשם הוצאה לפועל של הסכם משכון זה ו/או כל תביעה בקשר להתחייבות ו/או משכון זה, נקבע בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.
 
כל שינוי או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת הצדדים להסכם.
 
 
כתובות הצדדים הן כקבוע במבוא לשטר משכון זה. כל הודעה שתשלח בדואר רשום לאחד מהממשכנים על פי כתובתו כאמור, תחשב כאילו התקבלה ע"י כל אחד מהממשכנים שלשה ימים לאחר מסירתה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד – בעת             מסירתה.
 
 
 
לראייה עורך דין לפשיטת רגל באו הצדדים על החתום:
 
   _____________               ________                      __________
שם פרטי, משפחה                      ת.ז.                  חתימה
 
   _____________               ________                      __________
שם פרטי, משפחה                      ת.ז.                  חתימה
 
 
 
אישור
 
אני הח"מ __________ עו"ד, מאשר בזה שמסמך זה נחתם בפני על די
מר _________ ת.ז. ________ וגב'  _________ ת.ז. __________
המוכרים לי אישית ו/או שזיהתם על פי ת.ז. עורך דין לפשיטת רגל חתמו בפני על מסמך זה.
 
 
_______________
עורך דין
 
 
 
___________
חתימת המלווה
 
עורך דין פשיטת רגל