שנערך ונחתם ב__________ ביום __________ בחודש __________ בשנת __________
                           
בין
 
                                    XXXXXX
                                    מרח' XXXXX.
                                    (להלן: "המוכר")                                                מצד אחד
                                   
לבין
 
                                    XXXXXXX              
                                    מרח' שXXXXXX.
                                    (להלן: "הקונה")                                                מצד שני
                                               
 
הואיל              והמוכר הינו בעל כל הזכויות בחנות לממכר ספרים ויודאייקה בקניון XXXX בירושלים. (להלן: "העסק");                                    
                                                           
והואיל             וברצון המוכר למכור לקונה וברצון הקונה לקנות מאת המוכר את הזכויות להפעלת העסק, לרבות המלאי והמוניטין של העסק, בכפוף ובהתאם לאמור בהסכם זה;
 
והואיל             והצדדים חפצים לקבוע ולהגדיר את מערכת עורך דין לפשיטת רגל היחסים המשפטיים ביניהם ואת התחייבויותיהן ההדדיות במסגרת הוראות הסכם זה;
 
לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
 

                  1.מבוא ונספחים

                                    1.1.המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כיתר תנאיו.

                                    1.2.כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.

                  2.התחייבויות המוכר

המוכר מצהיר ומתחייב כדלקמן:

                                    2.1.בכפוף לקבלת התמורה כמפורט בסעיף 5 להלן,  עורך דין לפשיטת רגל המוכר מתחייב בזה למכור לקונה את הזכויות להפעלת הממכר כהגדרתו בסעיף 4 להלן.

                                    2.2.במועד העברת הבעלות לקונה יהא הממכר פנוי וריק מכל אדם וחפץ, למעט הפריטים המפורטים בסעיף 4.1 להסכם זה, ולא תהא לצד שלישי כלשהו זכות כלשהי בממכר.

                                    2.3.העסק ימכר על ידי המוכר במצב "כמות שהוא" (As Is) נכון למועד חתימת הסכם זה.

                                    2.4.מבלי לפגוע באמור בסעיף 2.3 המוכר מתחייב לסלק כל יתרת חוב ו/או התחייבות אשר הוא חב בהם בגין המלאי כלפי הספקים של העסק.

                                    2.5.מובהר בזאת כי ככל שיוותר חוב כלשהו כלפי מי המספקים עורך דין לפשיטת רגל  המוכר מתחייב לסלקו בתוך 60 יום מקבלת הודעה מהקונה ובאם לא יעשה כן ראשי הקונה לקזז את הסכום האמור מן הסכומים ו/או התשלומים אותם זכאי לקבל המוכר בתמורה לרכישת העסק כאמור בהסכם זה.

                  3.התחייבויות הקונה

הקונה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

                                    3.1.הקונה מתחייב בזאת לקנות מאת המוכר את זכויות הממכר ולשלם את התמורה כמפורט בסעיף 5 להלן.

                                    3.2.הקונה מתחייב לקבל על עצמו את כל ההתחייבויות החלות על המוכר בגין הממכר על פי הסכמים קודמים החל ממועד העברת החזקה בממכר והוא מתחייב ליטול על עצמו את כל התחייבויות ו/או זכויות המוכר על פיהם, למעט בגין המלאי כאמור בסעיפים 2.4 ו-2.5.

                                    3.3.הקונה מצהיר כי בדק את הממכר לרבות מצבו הפיזי והמשפטי ומצא אותו מתאים לצרכיו ולמטרותיו.

                                    3.4.הקונה רוכש את הממכר על כל מרכיביו, במצבו  עורך דין לפשיטת רגל "כמות שהוא" ביום חתימת הסכם זה ולאחר שנבדק על ידו והוא מצא אותו מתאים לדרישותיו ולצרכיו.

                                    3.5.החלטת הקונה לרכוש את הממכר, עבור התמורה כמפורט בסעיף 5 להלן, מסתמכת על בדיקותיו, הערכותיו ותחזיותיו העצמיות בלבד. הקונה מצהיר בזאת כי לא ביסס את החלטתו כאמור על הבטחות, מצגים, התחייבויות או ערובות כלשהן מצד המוכר ו/או מי מטעמו ביחס ללקוחות העסק, היקף המכירות האפשרי לתוצרתו ושיעורי התמורה והרווחיות של המוצרים השונים הנמכרים בו והשירותים המסופקים בו.

                                    3.6.אין לקונה ולא תהיה לו, כל טענה בדבר פגם, אי ה עורך דין לפשיטת רגל תאמה או ליקוי בממכר והוא מוותר בזה באורח בלתי חוזר על טענות כאמור, למעט בגין מום נסתר.

                  4.הגדרת הממכר

            הממכר בהסכם זה משמעו:

                                    4.1.ציוד, ריהוט, מלאי וכל יתר הפריטים המצויים פיזית בעסק ביום חתימת הסכם   זה.

                          

                                    4.2.המוניטין של העסק, לרבות הזכות להשתמש בשם העסק ולרבות הבעלות על כל                     הסימנים המסחריים והשמות המסחריים השייכים למוכר ובלבד שהנ"ל ניתנים                             להעברה על פי כל דין, ובתנאי שהקונה ישא בהוצאות העברתם ורישומם.

                                    4.3.זכויות המוכר הנובעות מהסכמים קודמים הקשורים  עורך דין לפשיטת רגל לעסק בהם התקשר ובלבד שעם העברת הזכויות לקונה, מתחייב הקונה לשחרר את המוכר מכל חוב ו/או חבות כלפי הצדדים האחרים להסכמים הנ"ל ומכל טענה ו/או  עורך דין לפשיטת רגל תביעה מצידם בגין ההסכמים, ולשפות את המוכר, מיד עם דרישתו הראשונה, על כל הוצאה שתיגרם לו עקב תביעה ו/או טענה של הצדדים האחרים להסכמים האמורים.

                  5.התמורה

עבור רכישת זכויות הממכר ישלם הקונה למוכר סך של 7% כולל מע"מ כדין, מסכום המכר החודשי של העסק.

                  6.ביצוע ההסכם

השכירות והחזקה בעסק תעבורנה לקונה עם חתימת הסכם זה. (להלן: "מועד  עורך דין לפשיטת רגל העברת החזקה").

                  7.מיסים ותשלומי חובה

הצדדים יישאו בתשלום המיסים ותשלומי החובה בקשר עם ביצוע הסכם זה, אם יהיו, כמפורט להלן:

                                    7.1.ארנונה לרשות המקומית וכל מס, היטל או תשלום חובה אחר לכל רשות החלים על העסק ממועד העברת החזקה ואילך, וכל תשלום עבור צריכה ו/או שירותים החלים על העסק כאמור, יחולו על הקונה וישולמו על ידו.

                                    7.2.כל המיסים ותשלומי החובה המוטלים על העסק ו/או הציוד ו/או הפריטים המנויים בנספח א' עד למועד העברת החזקה, יחולו על המוכר.

                                    7.3.הצדדים מתחייבים ומצהירים בזאת כי היטלים, אגרות עורך דין לפשיטת רגל  ותשלומי חובה הנובעים מהעברת בעלות בנכסים הכלולים בממכר, אם יהיו כאלה, יחולו על הקונה.

                                    7.4.הצדדים מסכימים בזאת כי אם יחול מס רווח הון  עורך דין לפשיטת רגל או מס הכנסה על עיסקת המכר נושא הסכם זה, יחויב בו המוכר.

                                    7.5.בהוצאות ביול הסכם זה יישאו הצדדים באופן שווה.

                  8.בוררות

                                    8.1.כל מחלוקת בין הצדדים להסכם זה בכל דבר ועניין הקשור עורך דין לפשיטת רגל  לביצועו או פירושו של הסכם זה, תובא להכרעתו של בורר דן יחיד שזהותו תוסכם בין הצדדים ובהעדר הסכמה בתוך 7 יום מיום פנייתו של אחד הצדדים למשנהו, ימונה הבורר על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל.

                                    8.2.חתימת הסכם זה כמוה כחתימה על הסכם בוררות.

                                    8.3.על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, תשכ"ח - 1968.

                  9.תרופות

הפר צד מהצדדים להסכם זה הוראה מהוראותיו יהיה הצד הנפגע זכאי לכל הסעדים  עורך דין לפשיטת רגל הקבועים בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א - 1970.

              10.שינויים

כל שינוי או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת כל הצדדים להסכם.

              11.הודעות

הודעה שתישלח על פי כתובות הצדדים במבוא להסכם זה בדואר רשום, עורך דין לפשיטת רגל תחשב כאילו הגיעה לצד הנשגר ולידיעתו תוך 3 ימים מעת שיגורה בדואר רשום בבית דואר בישראל ואם נמסרה ביד-בעת מסירתה, ואם שוגרה בפקס - תוך 24 שעות ממועד שיגורה.
 
12.סמכות מקומית
בכל פניה לבית משפט הסמכות המקומית הבלעדית היא של בית המשפט
 עורך דין לפשיטת רגל  אשר במחוז תל-אביב בלבד.
 
                        ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:
 
 
_________________                                                              __________________
             המוכר                                                                                         הקונה

הסכם שכירות דוכן שלומי אדמוני עורך דין לפשיטת רגל