עורך דין לפשיטת רגל אדמוני שלומי

לשכת הוצאה לפועל                                                                   תיק הוצל"פ XXXXXXX
בתל אביב-יפו
בעניין:                                    
המבקש:       XXXXXXXX
                                                ע"י ב"כ עוה"ד אדמוני שלומי-חי                                     החייב 1
                                                הלפיד 10, ת.ד. 7931, פתח-תקוה                                                                                     טל' 072-2613633,  פקס. 072-2613634                                                                             E-mail: shlomi@rozales-law.co.il                                                       
                                                            -  נ  ג  ד  -
 
המשיבים:    1.         XXXXXX 
ע"י ב"כ עוה"ד XXXXX                                   
בפקס. XXXXXX                                 הזוכה
 
 
                                                2.         XXXXXXX                              
משיבה פורמלית / החייבת 2
 
התנגדות לביצוע שטר
המבקש אשר יהיה מיוצג בהתנגדות זו לביצוע שטר ע"י ב"כ הנ"ל בכתובת הנ"ל, מתכבד להגיש בהתאם לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז-1967, התנגדות לביצוע שטר אשר הוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל בת"א בתיק  עורך דין לפשיטת רגל שבכותר (להלן: "המחאה" או "המחאות") עורך דין לפשיטת רגל על סך כולל של 16,000 (16,361.29 בתוספת ריבית והצמדה) וזאת מן הנימוקים המפורטים בתצהיר המבקש.
התנגדות זו מוגשת על כל גובה סכום החוב בתיק ההוצל"פ כולל ריבית והצמדה.
כבוד רשם ההוצל"פ הנכבד מתבקש בזאת:
 1. להורות על העברת ההתנגדות לבית המשפט המוסמך הוא בית משפט השלום בפתח תקווה.
 2. לעכב את ההליכים בתיק ההוצל"פ שבכותר.
 3. להשית על המשיב את הוצאותיו המשפטיות של המבקש בגין הגשת בקשת התנגדות זו, לרבות שכ"ט עורך-דין כדין.
 
                                                                                    _________________                                                                                                  אדמוני שלומי חי, עו"ד                                                                                                         ב"כ המבקש
 
 
                                                תצהיר
אני הח"מ XXXXXXX לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי עורך דין לפשיטת רגל לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר בזאת כדלקמן:
1.הריני מגיש תצהירי זה בתמיכה לכתב ההתנגדות לבקשה לביצוע שטר/ צ'ק שהוגשה כנגדי ע"י הזוכה – המשיב (להלן: "הבנק") בתיק הוצל"פ XXXXXXX בלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב-יפו.
2.כל הנטען בתצהירי זה, הינו בידיעתי האישית, הטענות המשפטיות הינן בהתאם ליעוץ משפטי שקיבלתי.
3.ככל שהעובדות אינן ידועות לי לאשורן אזי אני מצהיר עליהן בהתאם למיטב אמונתי.
4.מוכחש כל האמור בבקשה לביצוע שטר למעט מה שאני מודה בו במפורש.
5.אני שומר לעצמי את הזכות לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק מתצהירי זה פרט או  עורך דין לפשיטת רגל פרטים ככל שיתקבל לידי מידע נוסף.
6.אין בדבר הנטען על-ידי בכתב ההתנגדות לביצוע שטר עורך דין לפשיטת רגל  זה, כדי להוות אישור ו/או הסכמה שלי להעברת נטל הראיה לפתחי, מקום בו הדין לא מורה כן.
רקע
7.ההמחאות הופקדו בחשבון בבנק XXX (מס' חשבון הבנק לא ידוע לי עקב סירוב המשיב 1 למסור לי פרט זה), הרי היא המשיבה 2 אשר סיפקה סחורה לעסק בבעלותי במשך שנים מספר.
8.במהלך שנת 2012 נתתי למשיבה 2 מספר המחאות מעותדות (דחויות) כמקדמה ע"ח קבלת סחורה ובתמורה קבלתי הנחה מסחרית.
9.העסקים התנהלו כרגיל עד לאמצע שנת 2012 לערך אז נקלעה המשיבה 2 לקשיים כלכליים כבדים, זאת עקב הקלעותה לקשיים של חברת XXXXXX אשר הייתה קניינית גדולה מאוד של המשיבה 2.
10.כתוצאה מכך במהלך המחצית השנייה של שנת 2012 נקלעה אף המשיבה 2  עורך דין לפשיטת רגל  לקשיים כלכליים חמורים ביותר וחדלה מלספק לי סחורה ובתגובה ביטלתי את ההמחאות נשוא הליך זה.
11.בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן דעתו לכך שההמחאות נשאו הליך הוצל"פ זה נושאות תאריך פרעון 17.03.2013 ו-31.03.2013 ומכאן שהם הופקדו (בהתאם לכללים הבנקאיים)  לכל המוקדם חצי שנה לפני מועד פרעונן, הווה אומר, במהלך חודש ספטמבר 2012, הרבה אחרי שXXXXXXX נקלעה לקשיים ובעקבותיה המשיבה 2.
12.לא זו אף זו, הן המשיבה 2 והן XXXXXX ניהלו את חשבונות הבנק שלהם באותו  עורך דין לפשיטת רגל הבנק ובאותו הסניף ממש, תוך שהן מגלגלות המחאות האחת לשנייה ('צ'קים טובה') ועם קריסת החברה האחת  (XXX) נגררת השנייה (המשיבה 2) בעקבותיה.
 
על משמעות הדברים יורחב בהמשך התנגדות זו.
טענות משפטיות
כפי שיפורט להלן לא ניתן לראות בבנק מחזיק כשורה וזאת מן הטעמים הבאים:
13.שטר פגום - חתימת ההיסב המופיעה בגב ההמחאות שמכוחן טוען הבנק כי הוא מחזיק כשורה בהמחאה -  אינה חתימתה של המשיבה 2, כדלקמן:
 1. העדר חותמת חברה  - הגם שההמחאה הופקה בחשבון של חברה בע"מ והגם שהמוטב הרשום בחזית ההמחאה היא המשיבה 2 שהינה כאמור חברה בע"מ אין בנמצא כל חומת של חברה וזאת בניגוד לכל דין.
 2. החתימה על גב ההמחאה אינה עולה בקנה אחד עם דוגמת החתימה של מורשה החתימה בחשבון אליו הופקדו ההמחאות.
14.יודגש ויובהר, כי טרם הגשת בקשה זו פניתי לבנק בבקשה כי זה ימציא לי   עורך דין לפשיטת רגל ​ את הפרטים הדרושים להכנת התנגדות זו ובין היתר דרשתי כי הבנק יציג את דוגמת החתימה של מורשה החתימה בחשבון, היא המשיבה 2, כאמור לעיל.
15.ברם ולמצער, בחר הבנק שלא להמציא את דוגמת עורך דין לפשיטת רגל החתימה של מורשה החתימה בחברה לידי.
16.סירובו זה של הבנק מלהמציא את דוגמת החתימה הינה בגדר ניסיון מכוון של הבנק להסתיר ולהעלים עובדת היות החתימה המופיעה על גב ההמחאות מזוייפת והיא איננה חתימתה של המשיבה 2, שכן, אחרת לא ניתן להסביר את התעלמותו של הבנק מפניית בא כוחי לקבלת דוגמת החתימה.
17.ברי, כי די בהעדר הסבה כדין, כדי לשמוט את הבסיס עליו נשענת כל בקשת  עורך דין לפשיטת רגל ​  הביצוע. תנאי הוא שכדי שהבנק יהיה מחזיק כדין ולא כל שכן מחזיק כשורה הוא כי בוצעה הסבה כדין ע"ג ההמחאות אליו.
18.לא זו אף זו, ברי כי לרשות הבנק עומדים כל האמצעים ואף החובה לוודא כי החתימה המופיעה ע"ג ההמחאות היא חתימתה של המשיבה 2 ומשלא עשה כן חדל.
19.לפיכך, די בכך כדי ליתן לי רשות להתגונן.
20.יתר על כן, הבנק אינו מחזיק כשורה בשל אחד או יותר מהמחדלים הבאים:
 1. לא הוכח שהבנק נתן תמורה בת-ערך להמחאות.
 2. לא הוכח כי הבנק נתן תמורה מלאה כנגד ההמחאות.
 3. לא הוכח כי ההמחאות הופקדו בבנק טרם פרעונם.
 4. לא הוכח כי ההמחאות הוסבו לבנק טרם קרות כישלון התמורה.
 5. לא הוכח כי חשבון הבנק של המשיבה 2 זוכה בסכום ההמחאות.
 6.  לא הוכח כי הבנק לא חייב את חשבונה של המשיבה בסכום ההמחאות לאחר  שההמחאות חוללו.
 
 
חוסר תום לב
21.תנאי יסוד להיות הבנק אוחז כשורה היא כי הבנק נהג בתום לב עת קיבל  עורך דין לפשיטת רגל ​  את ההמחאות לידיו. אטען כי בעובדות אשר הובאו לעיל בסעיפים 7 עד 12 יש כדי ללמד כי הבנק נהג שלא בתום לב רבתי ואפילו באספקלריה של המשפט הפרטי ובמה דברים אמורים:
22.כאמור לעיל המשיבה 2 ניהלה קשרים עסקיים עם חברת XXXXX הן המשיבה 2 והן חברת XXXXXניהלו את חשבונות הבנק שלהם בבנק XXXXX ובאותו הסניף ממש!
23.לפיכך, לא ניתן לסבור כי הבנק לא ידע על הקשרים העסקיים עורך דין לפשיטת רגל  ועל הקשיים שבהם נתונות חברת XXXXX והמשיבה 2.
24.אשר על כן, אטען כי עת קיבל הבנק את ההמחאות המעותדות נשוא הליך זה ידע הבנק גם ידע כי לא תיהיה באפשרות  המשיבה 2 ו/או לכל הפחות ספק אם תוכל, לספק סחורה בגין ההמחאות נשוא הליך זה.
25.חמור מכך, נוכח המצב, שלא ניתן להגיד אותו אלא ככאוס, בו שתי חברות   עורך דין לפשיטת רגל ​ המגלגלות מחזור גדול ביותר (עשרות מיליונים) קורסות כאשר האחת גוררת את השניה, ובו היה הבנק שרוי בניגוד עיניינים מובנה, כאשר כל צעד שינקוט הבנק כלפי חברה אחת עלול למוטט את החברה השניה וכאשר שתי החברות חייבות לו כספים רבים, חייב היה הבנק לגלות משנה זהירות, להיות 'זהיר טפי' ולבדוק חזור ובדוק כל המחאה אשר מתקבלת ליידיו מהמשיבה 2 תוך שהוא בוחן את עיסקת היסוד.
26.יודגש, בנסיבות שהובאו לעיל, מוכרח היה הבנק לנהוג כן. אלא מהי, הבנק על מנת לצמצם את החשיפה   עורך דין לפשיטת רגל ​ שלו למול המשיבה 2, כשהוא כאמור לא יכול היה שלא להיות מודע היטב למצבה הרעועה, בחר להגדיל את הבטחונות שלו, כאשר הוא מקבל כל המחאה לידיו, מבלי לבדוק ומבלי לשאול שאלות מתבקשות ותוך עצימת עיינים מוחלטת ובכוונת מכוון.
27.יתר על כן,  אטען כי הבנק פעל בניגוד גמור לנהליו שלו וכן לנהלים אשר נקבעו על-ידי המפקח על הבנקים שעה  שעצם את עיניו ו/או שיתף פעולה במודע עם המשיבה 2 תוך התעלמות בוטה וזועקת השמיימה מכל נורה אדומה שהייתה צריכה להידלק לבנק נוכח האמור לעיל.
28.לפיכך לא ניתן לראות בבנק כתם לב במשמעותו בסעיף 91 לפקודת השטרות  עורך דין לפשיטת רגל שעה שהבנק חדל חדלון חמור כאשר שלא בדק את   עורך דין לפשיטת רגל ​ עסקת היסוד נוכח מצבה של המשיבה 2 ונוכח מה שהיה ידוע לו על XXXXXX ועל הקשר שבין שתי החברות.
29.יצוין כי בכל מקרה של ספק, נוהג הבנק לבקש מאת לקוחו אסמכתא לעסקת היסוד בדמות חשבונית ו/או חשבון עסקה וכו'. ברי, כי במקרה דנן לא נהג הבנק כך.
30.לא זאת בלבד אלא שברי שהבנק ידע ראשון על קשייה הכלכליים של המשיבה 2 ולכן  עורך דין לפשיטת רגל אטען כי בעת קבלת ההמחאות כבר ידע הבנק שאין בכוונתו לתת תמורה בת ערך להמחאות שקיבל אלא כל  עורך דין לפשיטת רגל שביקש הוא  להגן על עצמו בקבלת ההמחאות ובכך לצמצם את הסיכון מול המשיבה 2.
31.מן המקובץ עולה למצער תמונה עגומה שכבר בעת סיחור ההמחאות ידע גם ידע הבנק כי קיימת בעיה בהמחאות וכי סחורה בגין המחאות מעותדות נשוא הליך זה לא תסופק . שכן, בידי הבנק כל האמצעים לדעת כי יש בעיה בעסקת היסוד לא יתכן לסבור כי כל הפעמונים שהיו צריכים לצלצל לא צלצלו וכל הנורות שהיו צריכות   עורך דין לפשיטת רגל ​ להידלק לא נדלקו. אלא מהי, הבנק ידע ומטעמיו שלו בחר להתעלם מכל אלה.
 
 
 
כשלון תמורה מלא
 
32.כאמור בסעיף 8 לעיל, במהלך שנת 2012 נתתי למשיבה 2 מספר המחאות מעותדות כמקדמה ע"ח קבלת סחורה ובתמורה קבלתי הנחה מסחרית.
33.שיטת העבודה הייתה שנתנו המחאות מעותדות ובמשך הזמן הייתי מושך עורך דין לפשיטת רגל  סחורה לפי הצורך במחירים נמוכים יחסית למחירים הסיטונאיים הרגילים.
34.למצער, במהלך המחצית השניה של שנת 2012 חלו עיכובים בהספקת הסחורות  עורך דין לפשיטת רגל עד להפסקה מוחלטת של הספקת ההזמנות שעשיתי אצל המשיבה 2.
35.לאחר שלא סופקה לי סחורה ונתרו בידי המשיבה 2 המחאות שבגינן לא קיבלתי סחורה ונוכח מצבה של המשיבה 2 אף לא הייתי עתיד לקבל סחורה, ביטלתי את יתרת ההמחאות שלא סופקה סחורה תמורתן.
36.לפיכך, אטען כי במקרה דנן, ארע כישלון תמורה מלא ולפיכך נהגתי כדין עת ביטלתי את ההמחאות ואין המשיבה 2 זכאית לתמורה בגין ההמחאות.
37.עוד אטען כי  עורך דין לפשיטת רגל ​  כפי שהובא לעיל בהרחבה  עורך דין לפשיטת רגל הבנק ידע ו/או היה צריך לדעת (מטעם זה, יש לראות אותו כמי שידע בפועל) כי בגין המחאות אלה לא סופקה ו/או לא תסופק סחורה.
38.אשר על כן, אף הבנק אינו זכאי לתמורה בגין ההמחאות.
 
 
בקשת הרשות להתגונן
 
39.יש לראות בהתנגדות זו בקשת רשות להתגונן עפ"י סעיף 81א לחוק ההוצל"פ.
40.הלכה היא כי תנתן רשות להתגונן כל אימת שיש בתצהירו של המבקש רשות להתגונן די כדי להצביע על הגנה אפשרית, לכאורה ולו בדוחק.
41.מהאמור לעיל עולה בבירור כי יש בידי  עורך דין לפשיטת רגל ​  טענות הגנה המצדיקות מתן רשות להתגונן ואף הרבה מעבר לכך.
42.לא זו אף זו, הטענות האמורות מצדיקות בירור עובדתי, לרבות: גילוי מסמכים על-ידי הבנק, הזמנת עדים וכו' ולפיכך, אף מטעם זה יש ליתן לי רשות להתגונן.
43.מיותר לציין כי הגישה לערכאות הינה זכות יסוד, עורך דין לפשיטת רגל מוסרית וחוקתית. לא כל שכן, במקום שמועלים כנגד פלוני טענות על-ידי אלמוני נכון הדבר שבעתיים שיש לאפשר לפלוני להשיב לטענות.
44.לפיכך, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את התנגדותי אף ללא  עורך דין לפשיטת רגל ​  צורך בדיון וזאת עפ"י סמכותו ולאור טענות ההגנה המוצקות כאמור לעיל.
45.מן הדין ומן הצדק לקבל את הבקשה.
46.זהו שמי ותוכן תצהירי אמת.
                                                                                                ____________                                                                                                            חתימת המצהיר
 
הנני לאשר בזה כי ביום ____________הופיע/ה בפני עורך הדין אדמוני שלומי חי, גב'/מר  XXXXXX המוכר לי אישית ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן,  עורך דין לפשיטת רגל אישר/ה את נכונות ההצהרה וחתם/ה עליה.
 
    ___________                                                                      _________________              תאריך                                                  אדמוני שלומי חי, עו"ד