רשות האכיפה והגביה                                                                            תיק הוצל"פ XXXXXX
בכפר סבא                                                                                             
בעניין:             
                       
                        המבקש:           ניסים ניסים  ת.ז. XXXXX
ע"י ב"כ עוה"ד אדמוני שלומי חי.
אצל לביא-רוזלס משרד עורכי דין.
מרח' הלפיד 10, ת.ד. 7931, פתח-תקוה
טל' 072-2613633 , פקס. 03-5061911
 E-mail: admoni.law@gmail.com      
 
                                                                                                                        החייב
 
-   נ   ג   ד   -
 
המשיבה:          די.בי.אס שרותי לווין (1998) בע''מ
ע"י ב"כ עוה"ד גלר ושות'
בפקס. 09-7672920
                                                                         הזוכה
 
 
התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב
לפי סעיף 81 א1 לחוק ההוצאה לפועל
המבקש אשר יהיה מיוצג בהתנגדות זו לביצוע תביעה על סכום קצוב ע"י ב"כ הנ"ל בכתובת הנ"ל, מתכבד להגיש בהתאם לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז-1967, התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב אשר הוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל בת"א בתיק שבכותר (להלן: "התביעה") וזאת מן הנימוקים המפורטים בתצהיר המבקש. עורך דין פשיטת רגל
 
התנגדות זו מוגשת על כל גובה סכום החוב בתיק ההוצל"פ כולל ריבית והצמדה.
יחד עם בקשה זו מוגשת בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב.
מצ"ב תצהיר מאת המבקש ובו נימוקי ההתנגדות.
 
כבוד רשם ההוצל"פ הנכבד מתבקש בזאת:
להורות על העברת ההתנגדות לבית המשפט המוסמך הוא בית משפט השלום בכפר סבא.
לעכב את ההליכים בתיק ההוצל"פ שבכותר.
להשית על המשיב 1 את הוצאותיו המשפטיות של המבקש בגין הגשת בקשת התנגדות זו, לרבות שכ"ט עורך-דין כדין. עורך דין מומחה לענייני פשיטת רגל
 
                                                                                    _________________                                                                                                              אדמוני שלומי חי, עו"ד                                                                                                                      ב"כ המבקש
 
 
 
 
תצהיר
אני הח"מ XXXXXXלאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר בזאת כדלקמן:
 1. הריני מגיש תצהירי זה בתמיכה לכתב ההתנגדות לבקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב שהוגשה כנגדי ע"י המשיבה  בתיק הוצל"פ XXXXXXX בלשכת ההוצאה לפועל בכפר סבא.
 2. כל הנטען בתצהירי זה, הינו בידיעתי האישית, הטענות המשפטיות הינן בהתאם ליעוץ משפטי שקיבלתי.
 3. ככל שהעובדות אינן ידועות לי לאשורן אזי אני מצהיר עליהן בהתאם למיטב אמונתי.
 4. מוכחש כל האמור בבקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב למעט מה שאני מודה בו במפורש.
 5. אני שומר לעצמי את הזכות לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק מתצהירי זה פרט או פרטים לרבות אסמכתאות ככל שיתקבל לידי מידע נוסף.
 6. אין בדבר הנטען על-ידי בכתב ההתנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב זה, כדי להוות אישור ו/או הסכמה שלי להעברת נטל הראיה לפתחי, מקום בו הדין לא מורה כן.
 
פתח דבר
 1. עניין לנו בבקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב אשר הוגשה עורך דין שלומי אדמוני מומחה לענייני פשיטת רגל על ידי המשיבה בחוסר תום רבתי תוך שהיא רומסת הוראות שבדין ומשתמשת בלשכת ההוצאה לפועל ככלי לעשיית עושר ולא במשפט.
 
א.         רקע רלוונטי לבקשה זו בקציר האומר
 1. המשיבה הינה חברה המספקת לקהל לקוחותיה שירותי מדיה ותוכן והידועה בשם "yes".
 2. הייתי מנוי של המשיבה עד לסוף שנת 2012 לערך.
 3. במסגרת המנוי קיבלתי לידי 2 ממירים.
 4. מבלי לפגוע באמור לעיל, מי שעמד מעת לעת בקשר טלפוני עם המשיבה הייתה בנוסף אלי גם בת זוגתי לימור XXXX(להלן: "לימור"). לפיכך, ולמען הנוחות יובאו הדברים בלשון רבים.
 5. בסוף שנת 2012 הודענו למשיבה כי ברצוננו להפסיק את ההתקשרות עימה וביקשנו כי ננותק.
 6. כן, התבקשה המשיבה לסור אלינו ולאסוף ממנו את הממירים.
 7. ברם המשיבה לא עשתה כן, חרף פניות חוזרות ונשנות שלנו אל המשיבה.
 8. יצוין, מקרה אחד אשר נחרט בזכרוני בו נקבע מועד לאיסוף של הממירים אך השליח מטעם המשיבה לא הואיל להגיע, על אף שהובהר לו כי אני ממתין בביתי במיוחד בשבילו.
 9. בשלב זה רפו ידי, חדלתי לפנות למשיבה ואף המשיבה מצידה לא פנתה אלי.
 
ב.         העיקול וסנקציות נוספות
 1. ברם, לאחרונה ממש, בחודש מאי 2014, התברר לי כי הוטל עיקול על חשבון הבנק המשותף לי וללימור בבנק XXXXX, בסניף XXX, מס' חשבון XXXX (להלן: "חשבון הבנק" או "חשבוני").
 2. לימור פנתה לרשות האכיפה והגבייה שם נמסר לה כי העיקולים הוטלו עלינו על ידי המשיבה וכן נמסר לה פרטי ב"כ המשיבה.
 
ג.          פניית המבקש למשיבה והסכמות הצדדים
 1. בסמוך לקבלת המידע, פנינו לב"כ המשיבה, תוך שאנו מציינים בפניה ברחל ביתך הקטנה כי מעולם לא קיבלתי כל מכתב ו/או פניה ו/או בקשה מהמשיבה טרם הטלת הסנקציות עלי, ולמעשה לא היה כל קשר בין המשיבה לביני מיום שזה נותק בשלהי שנת 2012.
 2. המשיבה מצידה התבצרה בעמדתה וטענה כי בדין הוטלו הסנקציות עלי.
 3. יחד עם זאת נאותה המשיבה, לאפשר לי להשיב את הממרים בתמורה להפחתת סכום החוב.
 4. וכך היה, השבתי את הממרים והחוב הופחת.
 • מצ"ב מכתב מאת המשיבה מסומן נספח א' לבקשה זו.
 1. יחד עם זאת לא נאותה המשיבה לסגור את תיק ההוצאה לפועל תוך שהיא עומדת על תשלום הוצאותיה ושכ"ט עו"ד.
 2. כל הסברי שלא קיבלתי כל מכתב לידי ו/או לידי מי מטעמי נפלו על אוזניים ערלות.
 3. משאלה היו פני הדברים לפני כשבועיים לערך לכל היותר עורך דין לענייני פשיטת רגל פניתי  ללשכת ההוצאה לפועל בכפר סבא וביקשתי לקבל לידי את העתק תיק הוצאה לפועל.
 4. לאחר קבלת המסמכים הובהר גודל חדלונה של המשיבה בכל הנוגע לאופן המצאת -  מכתב ההתראה טרם נקיטת הליכים משפטיים בהתאם לסעיף 81 א1 לחוק ההוצאה לפועל (להלן: "מכתב ההתראה") ובמיוחד בכל הנוגע לאופן המצאת האזהרה לחייב (להלן: "האזהרה"), כמפורט בהרחבה להלן.
 • מכתב ההתראה והאזהרה מאת המשיבה מצורפים לבקשה זו ומסומנים כנספחים ב' ו-ג' בהתאמה.
 
 
ד.         העדר ההמצאה כדין
 1. יובהר, למען הסר ספק כי מכתב ההתראה לא נמסר לי ו/או לידי מי טעמי.
 2. כן, לא נמסרה לי ו/או למי מטעמי האזהרה ו/או כל מסמך ו/או מכתב אחר מהמשיבה.
 3.  כפי שיובהר להלן אופן ההמצאה הן של מכתב ההתראה והן של האזהרה לוקים בפגמים מהותיים אשר לא מותרים ספק ואף לא קל שבקלים כי ההמצאות לא נמסרו לי ו/או למי מטעמי כלל ועיקר.
 
ה.         מכתב התראה לא הומצא כדין
 1. מוכחש כי הייתה מסירה ו/או המצאה כדין של מכתב ההתראה.
 2. מהמסכים אשר קיבלתי בלשכת ההוצאה לפועל עולה כמכתב ההתראה נשלח לכתובת מגורי ברח' XXXXXX.
 3. ברם, כפי שעולה מפלט "מעקב משלוחים – דואר ישראל" דבר הדואר האמור נמסר בחזרה לשולח, קרי למשיבה, ביום 11.07.2013.
 4. יוצא אפוא כי המשיבה ידעה גם ידעה כי מכתב ההתראה לא נמסר ברם הדבר לא מנע ממנה מלפתוח תיק בהוצאה לפועל.
 5. חמור מכך, כעולה מבקשת הביצוע תיק ההוצאה לפועל נפתח בחודש ספטמבר 2013 לערך (תאריך הפתיחה לא קריא) בעוד שמכתב ההתראה חזר למשיבה כבר ביום 11.07.2013 ומכאן כי במשך יותר מחודשיים ימים לא עשתה המשיבה כל ניסיון לאיתורי על מנת לבצע מסירה של מכתב ההתראה.
 6. יתר על כן, המשיבה בכל פרק הזמן הארוך שהיה לרשותה לא טרחה לשלוח בשנית את המכתב אלי.
 7. לא ניתן להגדיר את דרך התנהלותה של המשיבה אלא כחידלון חמור, חידלון אשר לא מנע ממנה למצער, מלפתוח תיק הוצאה לפועל, תוך הצגת מצג כוזב, ביודעין ובמזיד, בפני ראש לשכת ההוצאה לפועל כאילו מכתב ההתראה נמסר לי, שעה שבפועל מכתב ההתראה חזר ומצוי במשרדיה.
 8. לפיכך אטען כדלקמן:
  1.  מכתב ההתראה לא התקבל אצלי קודם להגשת בקשת עורך דין פשיטת רגל הביצוע לתביעה לסכום קצוב.
  2.  ערב הגשת בקשת הביצוע ידעה המשיבה שמכתב ההתראה לא הגיעה אל יעדו.
  3. המשיבה לא פעלה בשקידה ראויה לביצוע המסירה.
  4.  משלוח מכתב ההתראה הינה חובה שבדין כאמור סעיף 81 א1(ב) לחוק ההוצאה לפועל.  
  5.  משלוח התראה מהווה תנאי סף להגשת בקשת ביצוע לתביעה על סכום קצוב לפי סעיף 81 א1(ב) לחוק ההוצאה לפועל.
  6.  משלוח התראה מהווה תנאי סף לתביעה להתברר כתביעה על סכום קצוב לפי סעיף 81 א1 לחוק ההוצאה לפועל.
  7.  הדרישה למשלוח מכתב ההתראה אינה  דרישה פורמאלית או טכנית אלא בדרישה מהותית המהווה תנאי מקדמי להגשת תביעה על סכום קצוב.
 9. אשר על כן, התביעה אינה ראויה להתברר כתביעה על סכום קצוב ודינה להתברר בסדר דין מהיר ובוודאי שאין היא ראויה להתנהל בלשכת ההוצאה לפועל.
 10. לפיכך, יש ליתן לי רשות להתגונן מטעם זה בלבד.
 
ו.          האזהרה לא הומצא כדין
 1. מוכחש כי הייתה המצאה ו/או מסירה כדין של האזהרה.
 2. מהמסכים אשר קיבלתי לידי בלשכת ההוצאה לפועל עולה שאף האזהרה לא נמסרה לי.
 3. מתצהיר המוסר, עולים הפרטים:
  1.  האזהרה נשלחה לכתובת "XXXXXXX" – ברם אינני מתגורר בכתובת הנ"ל מזה 6 שנים.
  2.  וכן כי האזהרה נמסרה לידי "בן/ת משפחה ששמו/ה אילנה אשתו אשר ס. לחתום על אישור המסירה" – ברם, גב' XXXXX הינה גרושתי  מזה יותר מ 7 שנים.
 • מצ"ב תמצית רישום ממשרד הפנים מסומן נספח ד' לבקשה זו.
 
 1. מן המקובץ עולה תמונה שבלשון עדינה ובלתי מתלהמת ניתן להגדירה כמטרידה עד מאוד.
 2. ברי כי בנסיבות דנן ההמצאה ו/או מסירה כדין של האזהרה לא הייתה כאן וכי תצהיר המוסר שגוי, מוטעה, מטעה ומסולף ומשקלו כקליפת השום.
 3. אשר על כן, ככל שהמשיבה עומדת על כך שמסירת האזהרה בוצעה כדין, יתבקש מוסר המכתב להתייצב ולהיחקר על תצהירו.
 4. לפיכך אטען כדלקמן:
  1. לא בוצעה המצאה כדין בפועל כמתחייב בהוצאה לפועל.
  2. המשיבה לא פעלה בשקידה ראויה להמצאת האזהרה.
  3. לא ניתן להתחיל בהליכי הוצאה לפועל שעה שלא לי בוצעה מסירה.
  4.  היות ולא בוצע מסירה של האזהרה הרי שכל הליכים שננקטו בתיק ההוצאה לפועל  בטלים ומבוטלים מעיקרם (VOID).
 5. בית המשפט העליון בשורה ארוכה של פסקי דין התייחס לחשיבותה של המצאה מלאה של האזהרה בהליכי הוצאה לפועל כאשר הוא קובע כי המטרה העיקרית שבהמצאת האזהרה הינה כי יש לוודא שהחייב מודע לכך שיש לו חוב שעליו לשלם. 
 6. אף מטעם בלבד יש ליתן לי רשות להתגונן.
 
ז.          יתרת החוב בתיק ההוצאה לפועל
 1. יובהר בשנית עם קבלת המידע מאת המשיבה שהחוב נובע רובו ככולו עורך דין פשיטת רגל מעלות הממירים פעלתי  ללא דיחוי להשבת הממירים לידי המשיבה ובעצם לסילוק החוב כולו.
 2. ברם, יתרת החוב בתיק ההוצאה לפועל (נכון ליום 26.05.2014) כעולה מנספח א' הינה כדלקמן:
  1. קרן לאחר הקטנת הציוד           40.50 ₪ בלבד!
  2. שכ"ט עו"ד                               1368.52 ₪
  3. הוצאות                                    209.60 ₪
  4. אגרות                                      116.71 ₪
  5. סה"כ                                       1,735.33
 3. עם הגשת התנגדות זו שילמתי בקופת ההוצאה לפועל את יתרת הקרן בסך 40.50 ₪ בתיק ההוצאה לפועל.
 4. לפיכך, כל יתרת תיק ההוצאה לפועל עומדת על 1,694.83 ₪ מורכבת משכ"ט עו"ד בצירוף הוצאות ואגרות.
 5. בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן דעתו לכך שכל יתרת החוב בתיק ההוצאה לפועל הינו תוצאה ופועל ישיר של חדלונה של המשיבה, כאשר למעשה המשיבה מבקשת ליהנות הינו פרי באושיה.
 
ח.         ביטול העיקול על חשבון הבנק ועיכוב הליכים
 1. אטען כי נוכח הנסיבות אשר הובאו לעיל ושעה שלא בוצעה מסירה כדין לא של מכתב ההתראה ולא של האזהרה הרי שעל כל ההליכים שננקטו כנגדי בתיק ההוצאה לפועל להיות "בטלים ומבוטלים לא שרירין ולא קיימין"
 2. ברע"א 2793/01 לאופר נ' גבאי קובע בית המשפט העליון כי ככל שלא תוכח המצאה מלאה, לא ניתן לנקוט כנגד החייב בהליכי אכיפה שונים וכי לא מדובר בעניין של מה בכך!
 3. פועל יוצא מדברים אלו שיש לבטל את כל ההליכים שננקטו בתיק הוצאה לפועל כנגדי.
 4. כן נקבע בבש"א 1197/08 אטיאס נ' בנק המזרחי שבמצב דברים כגון דא, בו החייב מצביע על פגם בהליך, אשר "בעטיו חייב היה בית המשפט להימנע ממתן החלטה, זכותו של המבקש היא, שההחלטה תבוטל "מתוך חובת הצדק", ex debito iustitiae, עצם הפגם בהליך משמש עילה לביטול ההחלטה, ובית המשפט אינו רשאי לשקול, אם ההחלטה נכונה לגופו של עניין אם לאו" [ההדגשות אינן במקור]
 5. אף במבחן מאזן הנוחות נוטה הכף לטובתי באופן המובהק ביותר, היות וכל החוב בתיק ההוצאה לפועל הינו בגין שכ"ט והוצאות אשר כאמור אין המשיבה ראשית ליהנות מהם.
 6. מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שבית המשפט הנכבד סבור כי אין לבטל עורך דין לפשיטת רגל את כל הליכי ההוצאה לפועל, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כדלקמן:
  1.  להורות על הסרת העיקול מעל חשבון הבנק שכן העיקול מכביד הכבדה של ממש עלי בניהול עסקי.
  2.  יתר על כן, בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן דעתו לכך שדי בעיקולים אשר מוטלים על רכבי כדי לכסות עשרות מונים את סכום החוב בתיק ההוצאה לפועל.
 7.  לפיכך, מהנסיבות שהובאו לעיל ונוכח סכום החוב הנמוך שכולו הינו שכ"ט עו"ד והוצאות, אני סבור המבקש כי מן הראוי, הצודק והנכון הוא להסיר את כל המגבלות ו/או העיקולים אשר הוטלו במסגרת תיק ההוצאה לפועל.
 
ט.         בקשת הרשות להתגונן
 1. יש לראות בהתנגדות זו בקשת רשות להתגונן עפ"י סעיף 81א לחוק ההוצל"פ.
 2. הלכה היא כי תנתן רשות להתגונן כל אימת שיש בתצהירו של המבקש רשות להתגונן די כדי להצביע על הגנה אפשרית, לכאורה ולו בדוחק.
 3. מהאמור לעיל עולה בבירור כי יש בידי טענות הגנה המצדיקות מתן רשות להתגונן ואף הרבה מעבר לכך.
 4. לא זו אף זו, הטענות האמורות מצדיקות בירור עובדתי, הזמנת עדים וכו' ולפיכך, אף מטעם זה יש ליתן רשות להתגונן.
 5. מיותר לציין כי הגישה לערכאות הינה זכות יסוד, מוסרית וחוקתית. לא כל שכן, במקום שמועלים כנגד פלוני טענות על-ידי אלמוני נכון הדבר שבעתיים שיש לאפשר לפלוני להשיב לטענות.
 6. לפיכך, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את התנגדותי אף ללא צורך בדיון וזאת עפ"י סמכותו ולאור טענות ההגנה המוצקות כאמור לעיל.
 7. כן, מתבקש בית המשפט הנכבד להעביר את הדיון בבקשה זו לבית המשפט המוסמך הוא בית המשפט בכפר סבא.
 8. מן הדין ומן הצדק לקבל את הבקשה.
 9. זהו שמי ותוכן תצהירי אמת.
 

התנגדות לתביעה על סכום קצוב עורך דין פשיטת רגל