ייפוי כוח בלתי חוזר

לפי סעיף 91 לחוק לשכת עורכי הדין

 

אני הח"מ, ___________________ ת.ז. _____________, בעל הזכויות XXXXX כאמור בהסכם XXXXXXאשר נחתם ביום _______________ ואשר העתקו מצורף ליפוי כוח זה עורך דין פשיטת רגל (להלן: "הרכוש הנ"ל"), ממנה בזה את עוה"ד אדמוני שלומי חי ו/או _____________ כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד, ו/או מי מטעמם, להיות ב"כ החוקי/ים שלי ולהופיע ולפעול עבורי ולעשות כל פעולה שלהלן, ולחתום בשמי ובמקומי, המינוי הנ"ל כולל עשייה בשמנו ובמקומנו, את כל הפעולות הבאות או כל חלק מהן:

{C}{C}{C}1.      {C}{C}לחתום בשמי ובמקומי וכמיופי כוחי על כל מסמך, בקשר עם הרכוש עורך דין פשיטת רגל הנ"ל, לרבות להעביר את הזכויות במשכון לצדדי ג' בין אם הם קשורים להסכם המשכון ובין אם לאו ו/או בין אם יש להם זכויות ברכוש הנ"ל ובין אם לאו.

{C}{C}{C}2.      {C}{C}לחתום בשמי ובמקומי וכמיופי כוחי על כל מסמך, בקשר עם הרכוש הנ"ל אצל רשם המשכונות ולרבות להודיע על שינוי נושים ו/או חייבים, , להודיע לרשם המשכונות על כל שינוי בפרטי המשכון לרבות הוספת מטלטלין או גריעתם מהרכוש הממושכן, להורות לרשם על ביטול המשכון, ליתן הודעה לרשם בדבר המחאת זכות במשכון, להאריך את תוקפו של המשכון ולעיין בתוכנו וכו'.

{C}{C}{C}3.      {C}{C}{C} לפעול אצל כל עורך דין פשיטת רגל גורם ו/או רשות שלטונית ו/או ממשלתית ו/או כל ערכאה משפטית, ו/או כל רשות אחרת בקשר עם הרכוש הנ"ל.

{C}{C}{C}4.      {C}{C}לגבות עבורי כספים המגיעים לי בקשר עם הרכוש הנ"ל ולשלם עבורי כספים בקשר עם הרכוש הנ"ל.

{C}{C}{C}5.      {C}{C}להעביר יפוי כח בשלמותו או באופן חלקי לאחר או לאחרים.

{C}{C}{C}6.      {C}{C}היות ויפוי כח זה ניתן לטובת צד ג' הנ"ל להבטחת זכויותיו אשר תלויות בביצוע נושא השליחות על פי יפוי כח זה, יהיה יפוי כח בלתי חוזר, לא תהיה לי רשות לבטלו או לשנותו וכוחו יהיה יפה גם אחרי לאחר מתן צו עורך דין פשיטת רגל פירוק קבוע ו/או זמני, צו להקפאת הליכים, צו קבלת נכסים ו/או מינוי כונס נכסים ו/או מינוי נאמן ו/או מנהל מיוחד ו/או הטלת עיקול על נכסי ו/או כל צו או הליך אחר אשר יפקיעו את השליטה מידי, הואיל ותלויות בו גם זכויות צד ג'.

 

ולראיה באתי  על החתום, היום __ בחודש _______ שנת 2014:

 

 

__________________

 

 

הנני לאשר חתימת מרשי.
תגיות: עורך דין פשיטת רגלעורך דין לפשיטת רגלעורך דין לענייני פשיטת רגלפשיטת רגלפש"רעו"ד פשיטת רגלעו"ד לענייני פשיטת רגלעו"ד לפשיטת רגלעו"ד פש"רעו"ד לפש"רעו"ד לענייני פש"ר

 

עורך דין פשיטת רגל אדמוני שלומי

יפוי כח בלתי חוזר עורך דין פשיטת רגל