מי הוא מחזיק בנכס לצורכי ארנונה ?

שמעון הינו הבעלים של דירה וראובן הינו השוכר של הדירה על מי חלה החובה לשלם ארנונה? ומה קורה כאשר חברה בע"מ לא משלמת ארנונה?

מאמר מאת אדמוני שלומי חי עורך דין לענייני ארנונה
החוק מגדיר כמחזיק אדם אשר גר מחזיק בנכס כבעלים או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם אשר גר בבית מלון או בפנסיון.

ברם, אין די בהגרה כללית זאת שכן יכול להיות שבעת ובעונה אחת יחזיק שמעון בנכס כבעליו ואילו ראובן יחזיק בו כשוכר.

את הפרשנות להגדרת המונח מחזיק קבע בית המשפט בפרשת בית וגן באומרו כי המחזיק בנכס הוא האדם שלו הזיקה הקרובה ביותר לנכס.

במילים פשוטות מי שהוא הכי קרוב לנכס הוא זה שעושה בו שימוש יומיומי. יוצא אפוא ששמעון על אף היותו הבעלים של הנכס אין הוא מחזיק בנכס לצורכי ארנונה כיוון שהוא אינו עושה שימוש יומיומי בנכס, הוא אינו מתגורר בכנס. לעומתו ראובן כן מתגורר בנכס כשוכר אומנם, אבל, הוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס.

הדבר עולה בקנה אחד עם תכלית מס הארנונה, מס הארנונה הינו מס אשר מוטל על כלל הציבור שבעזרתו ממן הציבור את השירותים אותם הוא צורך מהרשות המקומית. לדג' פינוי אשפה, אחזקת הרחובות, ניקיון ועוד. מכאן קל להבין כי מי שנהנה מהניקיון ופינוי האשפה אינו שמעון הבעלים אלא דווקא ראובן ומכאן כי ראובן הוא זה שצריך לשלם ארנונה.

על המשמעות של מתן הודעה בדבר החלפת מחזיקים בנכס נדון במאמר הבא בעז"ה.

אבל זאת יודגש ויובהר, החובה להוכיח מי הוא המחזיק בנכס מוטלת על הרשות המקומית ועליה בלבד!

ראה פסק דין לעניין המחזיק בנכס לצורכי ארנונה

לפני סיום נציג סוגיה מעניינת שמעון הינו בעלים של חברת י.ק. השיטה בע"מ, חברה זו, שכרה מבנה המשמש ליצור ריבות אורגניות. העירייה מבקשת לגבות את החוב מהחברה. דא עקא, החברה נקלעה לקשיים והינה חדלת פרעון ועל כן, אין העירייה יכולה לגבות את חוב הארנונה מהחברה.

יתר על כן, לכאורה אין העירייה יכולה לגבות מהבעלים של החברה את חובות החברה בשל עקרון האישיות המשפטית הנפרדת הקובעת כי ככלל, לא ניתן לייחס חובות של חברה בע"מ לבעליה (בכפוף למספר חריגים).

בשל בעיה זו הוסיף המחוקק הוראת חוק ספציפית הקובעת כי במקרה של חוב ארנונה שלא שולם על ידי חברה בע"מ ניתן יהיה לייחס חוב זה לבעלי החברה. קרי, לשמעון.

כלומר: החוק מבצע מעין הרמת מסך בין החברה לבעליה לצורך תשלום חובות ארנונה.אדמוני משרד עורכי דין  - עורך דין שלומי אדמוני - משרד עורכי דין אדמוני - עורך דין לענייני ארנונה - עורך דין לענייני פשיטת רגל - עורך דין לעינייני ביטוח ונזיקין - יעוץ משפטי  –  יעוץ משפטי פשיטת רגל - יעוץ משפטי ביטוח ונזיקין -

 
מחזיק בנכס לצורכי ארנונה