אדמוני                                                      ADMONI              
משרד עורכי דין                                                                                 LAW – OFFICE  
 
* רח' הלפיד 10, ת.ד. 7931 פתח תקוה 49258 *
*טל' 072-2613633  ;  פקס. 03-5061911*
*E-mail: admoni.law@gmail.com*
*www.admoni-law.co.il*
תאריך 12/10/2014; מספרנו: XXXXX
 
לכבוד
בנק מזרחי – סניף XXXXX
בפקס. XXXXXX
א.ג.נ.,
 
הנדון:   גריעת המחאה מס' XXXXXX מיום XXXXXX ע"ס 9,850 ₪
 
בשם מרשתי XXXXX הנני לפנות אליך כדלקמן:
 1. ביום 5/10/2014 הוצגה לפירעון המחאה שבנדון (להלן: "המחאה").
 2. עם פתיחת יום העסקים הנ"ל ובהתברר למרשתי כי קיימת חריגה בחשבון הבנק (להלן: "החשבון של מרשתי" או "חשבונה") פעלה מרשתי לסילוק יתרת החריגה מחשבונה עוד באותו יום עסקים, כמפורט להלן:
 3. ובשעה 11:46 ביום 5/10/2014 הועבר בהעברת זה"ב מחשבון עורך דין פשיטת רגל  הבנק של לקוח מרשתי – XXXXX סך של 5,000 ₪.
 4. כפי אשר נמסר למרשתי, מטעמים ונסיבות אשר אינן ידועות למרשתי ו/או למר XXXX, העברת הזה"ב נקלטה בבנק המזרחי בסביבות השעה 15:00 לערך.
 5. היות ומודבר בהעברת זה"ב תמוה בעיני כיצד נטען על ידכם כי עד לשעת סגירת סניף הבנק לא הועבר הכסף בעוד שהעברת הזה"ב בוצעה עוד בשעה 11:46.
 6. לפיכך אטען כי בנסיבות אלה סביר הוא שהעיכוב בקליטת הנתונים אודות העברת הזה"ב נובעת כנראה מטעות ו/או תקלה טכנית אצלכם.
 7. אשר על כן למצער, חרף ביצוע העברת הזה"ב באותו יום עסקים הוחזר ההמחאה בציון  עורך דין פשיטת רגל אכ"מ ביום המחרת.
 8. ויוער כי על אף שבשעה 15:00 דלתות הסניף סגורות הן, נמשכת הפעילות בסניף עד לשעה מאוחרת יותר, אף מטעם זה תמוה מדוע "הזדרז" הבנק להחזיר את ההמחאה בציון אכ"מ, לאחר שיחה טלפונית עם XXXXXבו התחייב מר XXXXXלבצע העברה לחשבונה של מרשתי. ראוי היה כי בנסיבות ובטרם החזרת ההמחאה בציון אכ"מ, ונוכח העובדה כי המדובר בהמחאה עשירית יעשה ניסיון על ידיכם לקבל עמדתו בטרם ביצוע ההחזרה של ההמחאה כאכ"מ וזאת בשים לב לכך שהחריגה מהמסגרת אינה גבוה.
 9. בנסיבות אלה בהן ביצוע העברה בשעה 15:00 לא ארע כתוצאה ממחדל ו/או התרשלות מצד  מרשתי עורך דין פשיטת רגל  ובנסיבות שאינן תלויות בה עת העברת הזה"ב בוצעה כבר בשעה 11:46, הרי שלא הייתה הצדקה של ממש להחזיר את ההמחאה בציון אכ"מ ביום העסקים שלמחרת, עת שללא ספק, היתרה בספרי הבנק הייתה מספקת לכיבוד ההמחאה עוד ביום העסקים בו הוצגה ההמחאה (05.10.2014).
 10. יתר על כן, היות ועסקינן בהמחאה שבהחזרתה בציון "אכ"מ" יש כדי לפגוע קשות במרשתי ולנוכח כל האמור לעיל, מן הצדק לגרוע את ההמחאה ממניין הצ'קים המסורבים.
 11. מיותר לציין כי לבנק הרשות והסמכות להחליט כי הוא גורע את ההמחאה הנ"ל ממניין ההמחאות בהתאם לסעיפים 10 (א)(1) ו- (3) לחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק שיקים ללא כיסוי")
 12. ויוער, כי אין בהכרזת מרשתי כתוצאה מהחזרת ההמחאה בציון אכ"מ וכפועל יוצא גם הגבלת  עורך דין פשיטת רגל חשבונה כדי להלום את תכלית חוק שיקים ללא כיסוי. שכן אין בדברים שהובאו לעיל כדי לבסס עניינית הסקת מסקנה בדבר אי אמינותה הכלכלית של מרשתי, (אלא נהפוכו).
וראו לעניין זה: עא 439/88 רשם מאגרי מידע נ' משה ונטורה פ"ד מח(3) 808, בעמ' 830 סע' 19 [פורסם בנבו]. בו בית המשפט העליון הנכבד מגיע למסקנות זהות במקרה דומה.
 1. למצער באם לא תענו לבקשתנו זו לא יהיה סיפק בידינו אלא לפנות לקבלת סעד מתאים  עורך דין פשיטת רגל מבית המשפט הנכבד וזאת ללא כל צורך של ממש.
 2. יהיו סמוכים ובטוחים כי יהיו בידינו הראיות המתאימות להוכחת עמדתנו באם נדרש לכך.
 3. כולי תקווה כי השכל הישר יגבר ולא נידרש להליכים משפטיים.
 4. לפיכך, אקדים תודה למעשה.
 
 
 
         בכבוד רב,
         אדמוני שלומי חי, עו"ד

 
 
 
;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: HE'>
 

מכתב במייל לבנק מזרחי גריעת המחאה עורך דין פשיטת רגל