אדמוני                                                           ADMONI           משרד עורכי דין                                                                                       LAW-OFFICE
* רח' הלפיד 10, ת.ד. 7931 פתח תקוה 49258 *
*טל' 03-5061911  ;  פקס. 03-5061911*
*E-mail: admoni.law@gmail.com*
‏29/10/2014 ;  מספרנו: 100-7
 
 
 
 
 
לכבוד
XXXXXX
מרח' XXXXXXX,
תל אביב
א.ג.נ.,
התראה טרם הגשת תביעה
 
בשם מרשי הנני לפנות אליך בעניין הנדון כדלקמן:
 
  1. ביום 2/9/14 בשעה 15:30, התקבל במכשיר הטלפון הנייד  עורך דין פשיטת רגל שברשותי הודעת סמס אשר כוללת דבר פרסומת כהגדרת מונח זה בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. (להלן: "הודעת הסמס")
  2. יצויין כי מרשי לא נתן את הסכמתו לקבלת הודעת הסמס.
  3. מבדיקתי עולה כי הנכם אלה שעומדים מאחורי שיגור דבר הפרסומת (שיווק קרקעות חקלאיות בכרכור).
  4. לפיכך, הנכם נדרשים לחדול מלשלוח אלי דברי פרסומת בסמס או בכל דרך אחרת.
  5. כן, הנכם נדרשים לשלם למרשי פיצויים בהתאם לקבוע בחוק בסך 1,000 ₪  עורך דין פשיטת רגל ובצירוף עלות שליחת מכתבי זה בסך 250 ₪.
  6. את ההמחאה המשוכה לפקודת אדמוני שלומי, עו"ד, יש לשגר לכתובתי שבכותר.
  7. ככל שלא תעשו כן, במיידי, לא יהיה סיפק בידי אלא לפנות לערכאות עורך דין פשיטת רגל  לקבלת סעד מתאים, דבר שיגדיל את הוצאותיכם בשיעור ניכר.
  8. פניה נוספת לא תעשה.
 
 
בכבוד רב,
אדמוני שלומי חי, עו"ד

 

מכתב התראה עורך דין פשיטת רגל