עורך דין פשיטת רגל

כינוס נכסים מתבצע לבקשתו של נושה זכאי כדי לממש רכוש של אדם 

שישועבד לטובת חובות שלא שולמו.

 ישנם 3 סוגי כינוס נכסים: מינוי כונס נכסים במסגרת סדר הדין האזרחי, מינוי 

כונס נכסים בהוצאה לפועל ומנוי כונס נכסים בדיני חברות.

חוקי כינוס הנכסים קשורים בחוקי חדלות הפירעון. אדם לא מפסיק לשלם את 

חובותיו כי הוא קם הבוקר על צד שמאל, אלא כי הגיע למצב בו אין לו מזומנים 

כדי לשלם את חובותיו. במקרה כזה ניתן להטיל שעבודים על נכסים של חייב 

ויש כמה סוגי שעבודים.

סוגי שעבודים בכינוס נכסים 

ישנם כמה סוגי שעבודים כדי להבטיח חוב שלא שולם. משכנתא הוא שעבוד על 

מגרש, שעבוד על רכב נקרא :"משכון", ויש גם שעבוד צף. שעבוד זה לא מכוון 

לנכס מסוים של חברה אלא מוטל על כל נכסיה. בדרך כלל בנק שנותן אשראי 

לחברה נוהג להטיל שעבוד צף שכזה על כל נכסיה של חברה, כדי להבטיח חוב 

עתידי אם יהיה כזה.השעבוד הצף מצטמצם בהתאם לנכסים של החברה אם 

למשל היא מוכרת את חלקם. ויש גם שעבוד צף מגביל בדיני השעבודים 

המאפשרים למשל לבנק ליצור "שעבוד צף מגביל" אשר אוסר על החברה יצירת 

שעבודים נוספים.

עורך דין פשיטת רגל וכינוס נכסים

לפי תקנה 387ב' לתקנות סדר הדין האזרחי יכול להתמנות כונס נכסים כסעד 

זמני להבטחת צד במשפט כי הצד האחר ישלם לו את הסעד הזמני וכונס 

הנכסים ישמור על נכס או רכוש כדי שלא יוברחו והחייב יוכל לשלם את חובו.

תקנה זו מופיעה כך: (א) בית המשפט רשאי בצו, לכפוף להוראות סימן א', 

למנות כונס נכסים זמני (להלן-כונס) על נכסים מסוימים של המשיב שברשותו 

או ברשות מחזיק, אם שוכנע על בסיס ראיות מהימנות לכאורה, כי קיים חשש 

ממשי לפגיעה ניכרת בערכם של הנכסים או לכך שהמשיב או אדם אחר 

מטעמו, עומד להעלים את הנכסים או להשמידם או כי הנכסים הופקו תוך ביצוע 

המעשה או המחדל נושא התובענה או שימשו לביצועו, וכי אי מתן הצו יכביד 

באופן ממשי על ביצוע פסק הדין.

שעבוד צף של אגרות חוב

יש מצב שיהיה שעבוד צף מכוחן של אגרות חוב והוא ייכלל במסגרת אכיפה 

הטעונה רשות מבית המשפט, סעיף 194 לפקודת החברות (נוסח חדש) 

תשמ"ג-1983. הסעיף מדגיש את העובדה שיש לפנות לבית המשפט המחוזי 

כדי לממש את השעבוד וזה בעיקר נוגע לדיני תאגידים משום שרק לתאגיד יש 

אגרות חוב.

הטלת שעבודים באגרות חוב, היא פעולה נפוצה. יש חברות בפרט בגודל בינוני 

הפופולאריים משום שהוא מאפשר לחברה לבצע פעולות בנכסיה בין השאר 

למכור אותם ולרכשו חדשים לגביהם השעבוד הצף לא יתפוס אלא רק לגבי 

שיגייסו הון דרך אגרות חוב מובטחות ושעבוד צף הוא אחד ההליכים 

הנכסים שהיו בעת השעבוד.

למה עורך דין פשיטת רגל

אדם פרטי או חברה, או חברה בע"מ שנקלעים למצב של קשיים כלכליים, 

עומדים להכריז עליהם כחדלי פירעון ואף יבקשו את פירוקם, חייבים להתייעץ 

עם עורך דין פשיטת רגל בנוגע למהלכים הצפויים להם, ואף לגבש יחד עמו 

ובייעוץ שוטף שלו סדרה של הליכים ובקשות לבית המשפט כדי למנוע חלילה 

קריסה מוחלטת, ואת זאת יודע לעשות רק עורך דין פשיטת רגל מומחה 

בתחומו עם ידע וניסיון בטיפול במחיקת חובות, פשיטת רגל ואיך להגיע להסדר 

עם הנושים ולהישאר בחיים.