עורך דין לפשיטת רגל אדמוני שלומי דוגמת תביעה

לשכת הוצאה לפועל                                                                   תיק הוצל"פ XXXXXXXX בתל אביב-יפו
בעניין:                                    
המבקש:       XXXXX ת.ז. XXXXX
                                                ע"י ב"כ עוה"ד אדמוני שלומי-חי                                     החייב 1
                                                הלפיד 10, ת.ד. 7931, פתח-תקוה                                                                                     טל' 072-2613633,  פקס. 072-2613634                                                                                   E-mail: shlomi@rozales-law.co.il                                                           
                                                            -  נ  ג  ד  -
 
המשיבים:    1.  XXXXXXXX    
ע"י ב"כ עוה"ד XXXXXX                                 הזוכה
בפקס. XXXXXX
 
 
                                                2.  XXXXXXX  
משיבה פורמלית / החייבת 2
 
התנגדות לביצוע שטר
המבקש אשר יהיה מיוצג בהתנגדות זו לביצוע שטר עורך דין לפשיטת רגל ע"י ב"כ הנ"ל בכתובת הנ"ל, מתכבד להגיש בהתאם לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז-1967, התנגדות לביצוע שטר אשר הוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל בת"א בתיק שבכותר (להלן: "המחאה" או "המחאות") על סך כולל של 20,034.01 (20,000 בתוספת ריבית והצמדה) וזאת מן הנימוקים המפורטים בתצהיר המבקש.
התנגדות זו מוגשת על כל גובה סכום החוב בתיק ההוצל"פ כולל ריבית והצמדה.
כבוד רשם ההוצל"פ הנכבד מתבקש בזאת:
  1. להורות על העברת ההתנגדות לבית המשפט המוסמך הוא בית משפט השלום בפתח תקווה.
  2. לעכב את ההליכים בתיק ההוצל"פ שבכותר.
  3. להשית על המשיב 1 את הוצאותיו המשפטיות של המבקש בגין הגשת בקשת התנגדות זו, לרבות שכ"ט עורך-דין כדין.
 
                                                                                    _________________                                                                                                  אדמוני שלומי חי, עו"ד                                                                                                         ב"כ המבקש
 
 
                                               
תצהיר
אני הח"מ XXXXX ת.ז. XXXXXXX לאחר שהוזהרתי כי עלי עורך דין לפשיטת רגל לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר בזאת כדלקמן:
1.הריני מגיש תצהירי זה בתמיכה לכתב ההתנגדות לבקשה לביצוע שטר/ צ'ק שהוגשה כנגדי ע"י הזוכה – המשיב 1 (להלן: "הבנק") בתיק הוצל"פ XXXXXXXXXבלשכת ההוצאה לפועל בתל אביב-יפו.
2.כל הנטען בתצהירי זה, הינו בידיעתי האישית, הטענות המשפטיות הינן בהתאם ליעוץ משפטי שקיבלתי.
3.ככל שהעובדות אינן ידועות לי לאשורן אזי אני מצהיר עליהן בהתאם למיטב אמונתי.
4.מוכחש כל האמור בבקשה לביצוע שטר למעט מה שאני מודה בו במפורש.
5.אני שומר לעצמי את הזכות לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק מתצהירי זה פרט או פרטים ככל שיתקבל לידי מידע נוסף.
6.אין בדבר הנטען על-ידי בכתב ההתנגדות לביצוע שטר זה, כדי להוות אישור ו/או הסכמה שלי להעברת נטל הראיה לפתחי, מקום בו הדין לא מורה כן.
 
רקע
7.ביני לבין חברת XXXXXXXXX בע"מ ח.פ. XXXXXX (להלן: "החברה") אשר המשיבה 2 הינה בעלת השליטה בה (מחזיקה ב- 99% מהמניות) היו קשרים עסקיים.
8.לפני זמן מה פנה אלי מנהל החברה בנה של המשיבה 2 XXXXXXXX (להלן: "XXXXX"), בבקשה לעזור לחברה עקב הקלעותה (כפי שהוא הגדיר זאת) "לקשיים תזרימיים" על דרך מתן המחאות לחברה.
9.לאור ההיכרות הארוכה ביני לבין החברה נאותתי עורך דין לפשיטת רגל ליתן לחברה המחאות שתפקיד בחשבון הבנק שלה.  בתמורה מסרה לי החברה המחאות נגדיות.
10.כן, נרשם על-ידי ע"ג ההמחאות שם החברה XXXXXXXX בע"מ בשמה המלא.
11.לאחר פרק זמן בו ההמחאות ההדדיות נפרעו כסדרן, נקלעה החברה לקשיים וההמחאות אשר נתנו לי חזרו בציון א.כ.מ.
12.בתגובה בטלתי את כל ההמחאות שנתתי לחברה.
13.דא עקא, התברר לי כי חלק מההמחאות לא הופקדו לחשבון הבנק של החברה אלא לחשבונה הפרטי של המשיבה 2!
14.ויודגש, מעולם לא פגשתי את המשיבה 2 על אף היותה מחזיקה ב- 99% מהמניות בחברה, כל מגעי עם החברה היו באמצעות מר XXXXXXX.
 
טענות משפטיות
כפי שיפורט להלן לא ניתן לראות בבנק מחזיק כשורה וזאת מן הטעמים הבאים:
15.חתימת ההיסב המופיעה בגב ההמחאות שמכוחן טוען הבנק כי הוא מחזיק כשורה בהמחאה -  אינה חתימתה של המשיבה 2 אלא ככל הנראה חתימתו של מר XXXXXXX, אשר נהג בחשבון הבנק של המשיבה 2 כבתוך שלו.
16.טרם הגשת בקשה זו פניתי לבנק בבקשה כי זה ימציא לי את הפרטים הדרושים להכנת התנגדות זו ובין היתר דרשתי כי הבנק יציג את דוגמת החתימה של מורשה החתימה בחשבון, היא משיבה 2 אשר היא בעלת החשבון היחידה.
17.ברם ולמצער, בחר הבנק שלא להמציא את דוגמת החתימה של מורשה החתימה בחברה לידי.
18.סירובו זה של הבנק מלהמציא את דוגמת החתימה הינה בגדר ניסיון מכוון של הבנק להסתיר עורך דין לפשיטת רגל ולהעלים עובדת היות החתימה המופיעה על גב ההמחאות מזוייפת והיא איננה חתימתה של המשיבה 2, אלא חתימתו של מר XXXXXX. שכן, אחרת לא ניתן להסביר את התעלמותו של הבנק מפניית בא כוחי לקבלת דוגמת החתימה, ויודגש – הבנק לא נתן טעם לסירובו זה.
19.ברי, כי די בהיות החתימה מזוייפת, קרי, אינה חתימת המשיבה 2 כדי לשמוט את הבסיס עליו נשענת כל בקשת הביצוע. תנאי הוא שכדי שהבנק יהיה מחזיק כדין ולא כל שכן מחזיק כשורה הוא כי בוצעה הסבה כדין ע"ג ההמחאות אליו.
20.לא זו אף זו, ברי כי לרשות הבנק עומדים כל האמצעים ואף החובה לוודא כי החתימה המופיעה ע"ג ההמחאות היא חתימתה של המשיבה 2 ומשלא עשה כן חדל.
21.לפיכך, די בכך כדי ליתן לי רשות להתגונן.
22.יתר על כן, הבנק אינו מחזיק כשורה בשל אחד או יותר מהמחדלים הבאים:
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.
  1.  לא הוכח כי הבנק לא חייב את חשבון המשיבה 2 בסכום ההמחאות לאחר  שההמחאות חוללו.
 
חוסר תום לב
23.תנאי יסוד להיות הבנק אוחז כשורה היא כי הבנק נהג בתום עורך דין לפשיטת רגל לב עת קיבל את ההמחאות לידיו. אטען כי בעובדות אשר יובאו להלן יש כדי ללמד כי הבנק נהג שלא בתום לב רבתי ואפילו באספקלריה של המשפט הפרטי.
24.חמור מכך אטען כי הבנק עצם את עיניו ו/או שיתף פעולה במודע עם המשיבה 2 תוך התעלמות בוטה וזועקת השמיימה מכל נורה אדומה שהייתה צריכה להידלק לבנק נוכח התנהלותה של המשיבה 2 ובמה דברים אמורים:
25.המשיבה 2 – XXXXXXX XXXX  הינה בת 70 ועיסוקה הוא גננת! בבעלותה גן בשם: "גן XXXXXX".
26.יחד עם היות המשיבה 2 גננת במשרה מלאה וחסרת הכשרה כלשהי בניהול חברות מופיעה המשיבה 2 ברשם החברות כבעלת השליטה (99% מהמניות), בחברת XXXXXXXX, יצויין כי בנה מר XXXXXXX מחזיק במניה אחת בודדת בחברה ורשום כמנהל בה. (ויוער, כי באופן מתמיה מר XXXXXXX הצטרף כדרקטור בחברה רק ב 27.11.2013 סמוך מאוד לזמן קריסת החברה!!!) 
27.לא זו אף זו, המשיבה 2 מחזיקה במספר חשבונות בנק חלקם במישרין וחלקם בעקיפין:
  1. XXXXX
  2. XXXX
  3. XXXX
27.4.
28.מן המקובץ עולה התמונה כי כל תפקידה של המשיבה 2 בחברה לה נתנו כאמור ההמחאות היה בתפקיד "בובה על חוט" ו"איש קש" (או במקרה דנן "גב' קש") וכי מי שניהל את העניינים בפועל היה בנה XXXXXX.
29.לפיכך לא ניתן לראות בבנק כתם לב במשמעותו בסעיף 91 לפקודת השטרות מן הטעמים הבאים:
  1. הבנק חדל חדלון חמור שעה שלא בדק את עסקת היסוד נוכח עיסוקה של המשיבה 2.
  2. בעת קבלת ההמחאות נוכח סכומם הגבוה חובה היה על הבנק לתהות מה לגננת ולהמחאות המשוכות ע"ש XXXXXXXX
30.לפיכך, הבנק ידע ו/או היה עליו לדעת על מעשיה הפסולים של המשיבה 2 בהיותה בובה על חוט ביד בנה.
31.יצוין כי בכל מקרה של ספק ובמיוחד במקרים בהם סכום ההמחאה ו/או מקורה חריג אצל לקוחו נוהג הבנק לבקש מאת לקוחו אסמכתא לעסקת היסוד בדמות חשבונית ו/או חשבון עסקה וכו'. ברי, כי במקרה דנן לא נהג הבנק כך.
32.יתר על כן, מן המקובץ עולה כי הבנק אשר עושה בדיקות תקופתיות אודות לקוחותיו כדבר שבשגרה ידע גם ידע על מעלליה של המשיבה 2 ועל עיסוקה הנוסף כבעלת השליטה בחברה, על חשבונות הבנק הרבים שבשליטתה ועל סכומי העתק שמתגלגלים בהם, עורך דין לפשיטת רגל שעה שמדובר בגננת!!, לפיכך, הבנק ידע ושתק, ידע ועצם את עיניו, ובכך למעשה אפשר משיבה 2 להמשיך במעשיה הפסולים.
33.לא זאת בלבד אלא שברי שהבנק ידע ראשון על קשייה הכלכליים של המשיבה 2 ולכן אטען כי בעת קבלת ההמחאות כבר ידע הבנק שאין בכוונתו לתת תמורה בת ערך להמחאות שקיבל אלא כל שביקש הוא  להגן על עצמו בקבלת ההמחאות ובכך לצמצם את הסיכון מול המשיבה 2.
34.חמור שבעתיים, בשיחה שהייתה לי עם XXXXXX בתשובה לשאלתי מדוע הפקיד את ההמחאות בחשבון של אימו היא המשיבה 2? השיב XXXXX כי הבנק לחץ עליו להפקיד 'כמה שיותר כספים לסגירת החוב' יוצא אפוא, כי הבנק שידע על קשייה הכלכליים של המשיבה 2 לחץ להעביר אליו המחאות מכל הבא ליד והכל על מנת להקטין את הסיכון שלו מול המשיבה 2!
35.לפיכך, אין לתמוה הכיצד הופקדו המחאות בגובה עשרות אלפי שקלים בחשבונה הפרטי של המשיבה 2 שעה שמדובר בחשבון בנק פרטי של גננת??? והכיצד בחר הבנק שלא לשאול את השאלות המתבקשות אודות עסקת היסוד שבגינה שולמו ההמחאות.
36.לו זו אף זו, סביר בהחלט כי הבנק ידע על מעללי מר XXXXXX וכי הוא זה שניהל בפועל את חשבון הבנק, מר XXXXXX הוא זה שלא רק פעל מאחורי הקלעים אלא אף פעל בחזית תוך שהוא חותם בשם המשיבה 2 ובעצם דה-פקטו מזייף את חתימתה והכל בשעה שהבנק לא נוקף אצבע למנוע זאת.
37.מן המקובץ עולה למצער תמונה עגומה שכבר בעת סיחור ההמחאות ידע גם ידע הבנק כי קיימת בעיה בהמחאות. שכן, בידי הבנק כל האמצעים לדעת כי יש בעיה בעסקת היסוד לא יתכן לסבור כי כל הפעמונים שהיו צריכים לצלצל לא צלצלו וכל הנורות שהיו צריכות להידלק לא נדלקו. אלא מהי, הבנק ידע ומטעמיו שלו בחר להתעלם מכל אלה.
 
 
בקשת הרשות להתגונן
 
38.יש לראות בהתנגדות זו בקשת רשות להתגונן עפ"י סעיף 81א לחוק ההוצל"פ.
39.הלכה היא כי תנתן רשות להתגונן כל אימת שיש בתצהירו של המבקש רשות עורך דין לפשיטת רגל להתגונן די כדי להצביע על הגנה אפשרית, לכאורה ולו בדוחק.
40.מהאמור לעיל עולה בבירור כי יש בידי טענות הגנה המצדיקות מתן רשות להתגונן ואף הרבה מעבר לכך.
41.לא זו אף זו, הטענות האמורות מצדיקות בירור עובדתי, לרבות: גילוי מסמכים על-ידי הבנק, הזמנת עדים וכו' ולפיכך, אף מטעם זה יש ליתן לי רשות להתגונן.
42.מיותר לציין כי הגישה לערכאות הינה זכות יסוד, מוסרית וחוקתית. לא כל שכן, במקום שמועלים כנגד פלוני טענות על-ידי אלמוני נכון הדבר שבעתיים שיש לאפשר לפלוני להשיב לטענות.
43.לפיכך, מתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את התנגדותי אף ללא צורך בדיון וזאת עפ"י סמכותו ולאור טענות ההגנה המוצקות כאמור לעיל.
44.מן הדין ומן הצדק לקבל את הבקשה.
45.זהו שמי ותוכן תצהירי אמת.
 
 
 
                                                                                                ____________                                                                                                            חתימת המצהיר
 
הנני לאשר בזה כי ביום ____________הופיע/ה בפני עורך הדין אדמוני שלומי חי עורך דין לפשיטת רגל, גב'/מר  אמסלם גולן המוכר לי אישית ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה וחתם/ה עליה.
 
    ___________                                                                      _________________              תאריך                                                  אדמוני שלומי חי, עו"ד