מבוא
 
ביחס להליך פשיטת הרגל קיימת בספרות ובפסיקה שתי תפיסות קוטביות האחת רואה בהליך פשיטת הרגל כאמצעי קשה המופעל כלפי חייב על מנת להביא לתפיסת נכסיו ופרעון חובותיו לנושים ומאידך קיימת תפיסת אשר רואה בהליך פשיטת הרגל כפרס לחייב הישר אשר נקלע בתום לב ותוך מהלך עסקים רגיל לחובות, מעין "קרש הצלה" המאפשר לחייב להתחיל בחיים חדשים (אבל אומנם תוך כדי מיקסום יכולת החזר החובות שלו לנושים).

כך או אחרת, הליך פשיטת הרגל מותנה בראש ובראשונה בתום הלב ובגילוי מלא וכנה של החייב הוא פושט הרגל אודות הנסיבות שהביאוהו לידי חדלות פרעון עובר להיותו פושט רגל ואף במסגרת הליך פשיטת הרגל עצמו.

אמור מעתה חייב אשר אינו תם לב ואשר אינו בא לבקש סעד חסד זה מבית המשפט כשידיו נקיות, לא יעתר ולא יזכה "להפטר".

חובה נגזרת נוספת לחובת תום הלב היא חובת הגילוי אשר הולכת "יד ביד" עם חובת תום הלב ומחייבת את פושט הרגל לפרט את המידע שברשותו על רכושו באופן מלא ומדוקדק.
מי הוא חייב לפי פקודת פשיטת הרגל
 
סעיף 2 לפקודת פשיטת הרגל קובע כי חייב הוא כל אדם אשר ניהל עסקים בישראל לרבות: ניהל חברה ו/או היה שותף בניהולה ו/או בעל מניות ו/או חבר בשותפות ו/או בעמותה וכו'.

תנאי נוסף הוא כי המדובר בבגיר - קרי גילו היה מעל גיל 18 כאשר עשה או נעשה לו "מעשה פשיטת הרגל".

למעשה פקודת פשיטת הרגל רואה בכל אדם בין אם הוא התגורר בישראל ובין אם לאו ואשר ניהל עסקים בישראל, ואין זה משנה מהי הגדרת אותו העסק - חברה, עתומה, מלכ"ר, שותפות, ע.מ. וכו' כ"חייב" על פי פקודת פשיטת הרגל הכשר להיכנס בקורותיה ובלבד שבעת מעשה פשיטת הרגל היה גילו מעל 18 שנה.

זוהי בעצם הגדרה רחבה מאוד, כך גם מי שניהל עסק מחו"ל באמצעות אדם אחר - מורשה או חבר בני אדם - מורשים או מנהל יהיה ניתן להגדיר אותו כחייב.

לשאלות נוספות הינכם מוזמנים לפנות למשרדנו בפינת היעוץ האישי שהינו יעוץ משפטי חינם בפשיטת רגל.


 
מי נמצא בפשיטת רגל?
 
בטרם הינך "סוגר עסקה" עם פלוני אלמוני חשוב שתבדוק האם אותו אדם עימו בכוונתך לבוא בקשרי עבודה הינו פושט רגל או היה פושט רגל בעבר.

יובהר מייד אין בנאמר לעיל כדי לחוות דעה אודות מהימנות פושט הרגל לשעבר, אלא כל שנאמר הוא כי במכלול שיקוליך הינך צריך להיות ער לנק' זו.

על מנת לבדוק האם פלוני נמצא בהליך פשיטת רגל או היה פושט רגל בעברו כל שעליך לעשות הוא להיכנס

לאתר הכנ"ר ולקבל מידע זה.

כן, תוכל לראות באתר את העתק צו הכינוס של פושט הרגל.

הינך יכול לאתר את פושט הרגל לפי מס' תיק מס' ת.ז. או לפי שמו.

באם פלוני אכן הינו פושט רגל דא לך כי חלות עליו הגבלות על פי דין.
לדג' הוא אינו יכול להיות בעל חברה וכן הוא מוגדר כמוגבל חמור דבר שמונע ממנו מלהחזיק בפנקס המחאות.

בגדול עצתי היא נקוט באמצעי זהירות אשר יבטיחו את האינטרסים שלך.
 
בהצלחה,

אדמוני שלומי חי, עורך דין לענייני פשיטת רגל