פרוטוקול 981 עורך דין פשיטת רגל אדמוני שלומי

עורך דין פשיטת רגל אדמוני שלומי פרוטוקול 981
פרוטוקול
XXXXXXXX לאור בע"מ
(להלן: "החברה")
מיום 14.8.14
 
נוכחים:  כל בעלי המניות
יו"ר הישיבה:  XXXXXXX
 
הוחלט:
החברה מסמיכה את מר XXXXXX לחתום על הסכמי פתיחת חשבון ו/או הלוואות ו/או מסגרת אשראי לפי הצורך והעניין.
 
חתימת היו"ר
____________
 
 
אישור הפרקליט:
אני הח"מ _____________, עו"ד, מאשר בזה כי זהו פרוטוקול נכון של חברת אביה בוקס הוצאה לאור בע"מ.
 
תאריך: __________                                                                חתימה: _________

תגיות: עורך דין פשיטת רגל, עורך דין לפשיטת רגל, עורך דין לענייני פשיטת רגל, פשיטת רגל, פש"ר, עו"ד פשיטת רגל, עו"ד לענייני פשיטת רגל, עו"ד לפשיטת רגל, עו"ד פש"ר, עו"ד לפש"ר, עו"ד לענייני פש"ר