עורך דין לענייני פשיטת רגל
פשיטת רגל - חלק ב'


על הליך פשיטת הרגל 
מאת עו"ד אדמוני שהינו

עו"ד לענייני פשיטת רגל.החייב החליט כי עליו לפנות להליך פש"ר, מה עומד לפניו?
דיני פשיטת הרגל יוצאים מתוך נק' הנחה כי החייב לא יכול לשלם את חובותיו לנושיו.
להליך הפש"ר שתי תכליות, אשר ביניהן שורר מתח וניגוד עניינים מובנה, אשר החוק מסדיר את יחסי הגומלין ביניהן: מצד אחד, לאפשר לחייב להשתקם ומצד שני, לממש את נכסי החייב. בעוד שהתכלית הראשונה הינה אינטרס של החייב הרי שהתכלית השניה היא אינטרס של הנושים. פתיחת דף חדש על ידי החייב תביא בהכרח פגיעה בנושים ואפשרותם להיפרע מהחייב תאבד לעד עם קבלת ההפטר.

 

בקשה למתן צו כינוס להכרזתו של החייב כפושט רגל
חייב ראשי להגיש בקשת פשיטת רגל בהתקיים התנאים הבאים:
סכום חובותיו לא יפחתו מ 16,910 ₪ (נכון ל 1.1.12)
החייב הגיש דו"ח אודות נכסיו, הכנסותיו, נכסי בת זוגתו וילדיו הגרים עימו. על הדו"ח להיות מאומת בתצהיר כדין.
כן נדרש החייב לצרף כתב וס"ר (ויתור סודיות) לטובת הכונס הנכסים הרשמי (להלן: הכנ"ר).
וכן תשלום פיקדון לקופת הכנ"ר.
גם הזוכה ראשי להגיש בקשת פש"ר במספר תנאים שהבולטים שביניהם:
הבקשה הוגשה על יסוד מעשה פש"ר של החייב כגון: העברת נכסים במרמה, התחמקות מנושים, בקשת זוכה להכריז על חייב כפש"ר  ואי הענות החייב להתראת פש"ר.
סכום החוב לא יפחת מ 84,543 ₪ (נכון ל 1.1.12).
סכום החוב הינו סכום קצוב.
מעשה פשיטת הרגל אירע בתוך 3 חודשים לפני הגשת הבקשת להכריז על החייב כפושט רגל.
את הבקשה מגיש עורך הדין לענייני פשיטת רגל של החייב.
 
צו כינוס
לאחר הגשת בקשת פשיטת הרגל תועבר הבקשה לעיונו של הכנ"ר על מנת שזה יתן את תגובתו לבקשה.
הבקשה בצירוף תגובת הכנ"ר תועבר לעיון בית המשפט והוא מוסמך ליתן צו לכינוס נכסי החייב.
צו הכינוס מעביר את כל נכסיו של החייב לפיקוחו של הכנ"ר. כך לדג' גם משכורתו של החייב הינה באחריות הכנ"ר.
משניתן צו כינוס לא תהיה תרופה לנושים נגד החייב ולא יפתח שום נושה בתובענה או בהליכים משפטיים אחרים אלא ברשות בית המשפט.
יודגש אין בצו הכינוס כדי לעכב מימוש של בטוחה ע"י נושה מובטח לדג' מימוש של נכס שרובצת עליו משכנתא. אך לשם כך נדרש אישור של בית המשפט.
כן, לא חל עיכוב של הליכים פליליים כגון: גביית דוחות חניה.
גם הליכים לסילוק יד אינם מושפעים מצו כינוס, כגון: חייב שפלש לנכס לא לו, ניתן יהיה לפנותו חרף צו הכינוס.
במידה ובית המשפט החליט ליתן צו כינוס, יקבע בית המשפט בהחלטתו מועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל אליו יוזמנו, החייב נושיו והכונס הרשמי. על הדיון להתקיים בתוך שישה חודשים מיום מתן צו הכינוס
 
החקירה
יתכן ובמעמד מתן צו הכינוס ימונה לבקשת הכנ"ר מנהל מיוחד, שתפקידו "להיכנס בנעלי הכנ"ר" ולערוך חקירה בעניין הקריסה הכלכלית של החייב ומצבת נכסי החייב.
במסגרת זו ראשי הכנ"ר או המנהל המיוחד לזמן את החייב לחקירה במשרדו. ייצויין כי חקירה כזו היא עניין שבשיגרה וזימון החייב אליה אינו מעיד על בעיה כלשהי בהכרח.
על דו"ח החקריה להיות מוגש לבית המשפט לפחות 15 יום לפני מועד הדיון בבקשת פשיטת הרגל.
חשוב לדעת – במסגרת הבקשה והחקירה במשרדי הכנ"ר או המנהל המיוחד הינך נדרש לדווח אמת על מצבת נכסיך והכנסותיך כמו גם חובותיך היה ולא תעשה כך, יהיה בכך כדי לשמש עילה לביטול הליך הפש"ר.
על כן, קריטי להיוועץ בעו"ד טרם הגשת הבקשה ורצוי לעשות כן פרק זמן ארוך דיו לפני כן על מנת להכין את הקרקע (בבחינת "הזורעים בדימעה ורינה יקצורו" ו"סוף מעשה במחשבה תחילה") כך שהדו"ח אשר תגיש ישקף את המציאות ויהיה אמת לאמיתה נכון ליום הגשתו.
 
אסיפת נושים
בין מתן צו הכינוס לדיון בהכרזת החייב כפושט רגל בבית המשפט, תתקיים אסיפת נושים בה יכונסו בד"כ במשרדי הכנ"ר החייב הנושים והכנ"ר ובו ינסו הצדדים לסיים את ההליך כבר בשלב זה ועוד בטרם יוכרז החייב כפושט רגל.
סיום ההליך בפשרה טומן בחובו יתרונות הן לנושים והן לחייב.
בראש ובראשונה חייב אשר יגיע להסדר ו/או לפשרה עם הנושים בשלב זה לא יוכרז כפושט רגל וכל חובותיו ימחקו וזאת ללא "הכתם" המלווה את החייב לאחר הכרזתו כפושט רגל.
ומאידך גיסא, הגעה לפשרה ישרת גם את הנושים אשר יקבלו סכום כסף סביר כעת ולא סכום כסף סביר או זניח (בהתאם ליכולתו הכלכלית של החייב) בעתיד הרחוק.
על כן, יתכן ולחייב יהיה כדאי לגייס את הסכום הדרוש בשלב זה של ההליך. כמובן שהגעה להסדר ופשרה בשלב זה תלוי בגמישות של הנושים ובהרכבם, לרוב גופים מוסדיים כגון: בנקים ייטו להתפשר יותר בשלב זה מאשר נושה פרטי עצבני שמבחינתו "ייקוב הדין את ההר" ועל כן רצוי להסירו מהדרך עוד בטרם תכונס אסיפת הנושים שכן "תפוח אחד רקוב יכול לקלק סלסלה של תפוחים".
אסיפת הנושים מכונסת כאמור על ידי הכנ"ר, ישתתפו בה נושים אשר הגישו תביעת חוב לחות 24 שעות לפני האסיפה, אך בפועל גם נושים אשר יגישו את תיבעת החוב במעמד האסיפה יורשו להשתתף בה.
 
הכרזת החייב כפושט רגל
במועד אשר קבע בית המשפט יתקיים דיון בבית המשפט בשאלה האם לקבל את בקשת החייב ולהכריז עליו פושט רגל אם לאו.
בית המשפט יכול להיעתר לבקשתו של החייב ולהכריז עליו פושט רגל וכן לקבוע כי החייב יופטר מכל חובותיו מיד לאחר הכרזתו כפושט רגל ומאידך בית המשפט יכול לקבוע כי אין החייב ראוי להיכנס בדלתותיו של הליך הפש"ר כיוון שהבקשה הוגשה שלא בתום לב ותוך ניצול לרעה של ההליך. כן, יכול ובית המשפט יקבע כי על אף הצהרתו של החייב כי אין ביכולתו לשלם את חובותיו הרי שיש ביכולת החייב לשלם את חובותיו ולפיכך אין הצדקה ליתן לו להתחמק מתשלום חובותיו לנושיו באמצעות  הליך הפש"ר. בית המשפט יכול גם להחליט לדחות את מועד ההכרזה על החייב כפושט רגל על מנת ליתן לצדדים פרק זמן נוסף לנסות להגיע לסדר ו/או לפשרה, טרם הכרזתו של החייב כפושט רגל.
עם הכרזתו של החייב כפושט רגל יאסר עליו להחזיק כרטיס אשראי ו/או פנקס צ'קים והוא יוגדר כלקוח מוגבל חמור כמשמעותו בחוק צ'קים ללא כיסוי, תשמ"א-1981. יאסר על החייב לייסד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד בין במישרין ובין בעקיפין.


המשך לקרוא בחלק ג'

 
 
 

מאמרים נוספים שעשויים לעניין אותך

העסק מתמוטט!
מה עושים?!!?!?
הליך פשיטת רגל - מבוא
השלבים בהליך פשיטת רגל
כיצד ומתי מקבלים הפטר?
 
צעדי מנע לפשיטת רגל
ההפטר של עורך דין שלומי אדמוני
הסכם ממון בפשיטת רגל