בס"ד
 
שטר משכון בדרגה ראשונה
 
שנערך ונחתם ב ________ ביום______ בחודש_______ בשנת 2014
 
 
בין
 
      קצנלבוגן יוסף דוד
     ת.ז. 031507130
         (להלן: "המלווה")
 
לבין
 
1. אמסלם גולן
ת.ז. 032356057
    2. ורעייתו אמסלם רונית
ת.ז. 040028912
    (להלן: "הממשכנים")
 
והואיל וביום __________ נחתם ע"י הממשכנים הסכם עורך דין לפשיטת רגל להחזרת חובותיהם (להלן: "ההסכם") עם המלווה;
 
והואיל שלהבטחת סילוקם המלא של כל הסכומים הנובעים מן ההסכם התחייבו הממשכנים עורך דין פשיטת רגל בין היתר, למשכן לטובת המלווה במשכון ספציפי בדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, מיטלטלין שלהם, עורך דין פשיטת רגל באופן ובתנאים כמפורט בשטר משכון זה;
 
אי לכך מעיד שטר משכון זה כדלקמן:
 
 1. מבוא
 
      המבוא לשטר זה והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 
 
 1. מהות השטר
 
      שטר משכון זה נעשה ע"י הממשכנים לטובת המלווה להבטחת  עורך דין לפשיטת רגל הפרעון המלא והמדויק של כל          הסכומים מכל מין וסוג שהוא המגיעים ו/או שיגיעו בעתיד למלווה מהממשכנים על פי ההסכם            ו/או על פי שטר משכון זה, בין שמגיעים במישירין ו/או בעקיפין ובין בכל דרך שהיא, לרבות חוב        מתחדש ו/או מותנה ו/או קציב ו/או בלתי קציב בין שהממשכנים התחייבו בהם או יתחיבו בהם         בעתיד עורך דין פשיטת רגל בתור חייבים ו/או בתור ערבים ו/או בתור מסיבים  עורך דין פשיטת רגל ו/או אחרת עד לסכום בלתי מוגבל,           בצירוף נזקים והפסדים כל שהם אשר ינבעו מאי קיום ההתחייביות של הממשכנים במועד    ולרבות הוצאות משפט, כולל שכר טרחת עורך דין. (להלן: "הסכומים")
 
 
 1. המשכון
 
      בתור בטוחה ו/או ערובה לסילוק המלא והמדוייק של כל הסכומים הנ"ל, ובתור ביטחון למילוי       כל יתר תנאי שטר משכון זה, על כל תנאיו, ממשכנים בזה הממשכנים לזכות המלווה במשכון           קבוע ספציפי בדרגה ראשונה את כל הזכויות בציוד המפורט ברשימה המצורפת בנספח א' לשטר     משכון זה (להלן: "הנכסים הממושכנים").
 
 
 1. תוקף המשכון
 
 1. השעבוד הנוצר בזה על פי שטר משכון זה, מהווה משכון לפי חוק המשכון תשכ"ז-1967.
 
 1. אם קיבל ו/או יקבל המלווה בכל עת, בטוחות ו/או ערבויות אחרות או נוספות מכל אדם ו/או גוף כלשהו להבטחת  עורך דין פשיטת רגל הסכומים כולם או חלקם, תהיינה הבטוחות ו/או הערבויות הנ"ל נוספות על הבטוחות לפי שטר זה ובלתי תלויות בהן.
 
 1. המשכון הנוצר לפי שטר זה, הוא בעל אופי מתמיד ויישאר בתוקף עד לתשלום המלא בפועל של כל הסכומים שיגיעו למלווה לפי ההסכם וע"פ שטר משכון זה.
 
 1. לאחר תשלום כל הסכומים עורך דין פשיטת רגל  וכל מה שמגיע ו/או שיגיע  למלווה ע"פ הערבות וע"פ שטר עורך דין לפשיטת רגל  משכון זה, יפדה המלווה את המשכון לפי דרישת הממשכנים, לאחר שכל ההוצאות הכרוכות בכך, ישולמו ע"י הממשכנים.
 
 
 1. הצהרות הממשכנים
 
      הממשכנים מצהירים בזה כדלקמן:
 
 1. כי הנכסים הממושכנים בבעלותם ובחזקתם הבלעדית
 
 1. כי הנכסים  עורך דין פשיטת רגל הממושכנים אינם ממושכנים ואינם מעוקלים כולם או חלקם וכי הם חופשיים מזכות כלשהי לטובת צד ג', מכל מין וסוג שהוא.
 
 1. כי אין כל הגבלה ו/או תנאי לפי דין ו/או הסכם ו/או אחרת המונעים ו/או המגבילים מן הממשכנים למשכן ו/או להעביר את הנכסים הממושכנים וכי הממשכנים רשאים להעבירם ו/או לממשכנם עורך דין פשיטת רגל  כבשטר משכון זה.
 
 1. כי הנסכים הממושכנים משולמים במלואם.
 
 1. כי נתקבלו כל ההסכמות, האישורים וההרשאות שהיו דרושים לשם משכון הנכסים הממושכנים  ולשם הביצוע התקף של שטר משכון זה.
 
 1. כי הממשכנים לא עשו כל מעשה פשיטת רגל וכי עורך דין לפשיטת רגל  לא הוגשה כנגדם כל בקשה להכרזתם כפושטי רגל ו/או למינוי כונס נכסים זמני  עורך דין פשיטת רגל או קבוע ו/או נאמן נכון ליום כתיבת שטר משכון זה.
 
 
 1. התחייבויות הממשכנים
 
      הממשכנים מתחייבים בזה כלפי המלווה כדלקמן:
 
 1. לשלם למלווה את הסכומים במועד פרעונם כאמור בהסכם
 
 1. לא למכור, לא להעביר ולא לשעבד באופן כלשהו, כל או חלק מהנכסים הממושכנים ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב מאת המלווה.
 
 1. להודיע מיד למלווה על כל מקרה של הטלת עיקול על הנכסים הממושכנים או על כל חלק מהם,  עורך דין פשיטת רגל ולהודיע מיד למעקל על המישכון הרובץ על הנכסים הממושכנים לזכות המלווה, ולנקוט מיד ללא עיכוב, על חשבונם, בכל האמצעים לשם הסרת העיקול.
 
 1. לא  עורך דין לפשיטת רגל לשעבד עורך דין פשיטת רגל  או למשכן בכל אופן ודרך שהיא את הנכסים הממושכנים או כל חלק מהם, בזכויות שוות או קודמות או מאוחרות לזכויות המלווה (לרבות במקרים בהם יפדה משכון בדרגה קודמת, שווה או מאוחרת למשכון שלפי שטר משכון זה והממשכנים ירצו להביא משכון אחר במקומו) ללא קבלת הסכמה לכך בכתב ומראש מאת המלווה.
 
 1. להשתמש ולהפעיל את זכויותיו כבכעל הנכסים הממושכנים, באופן שלא יפגע בזכויות המלווה על פי שטר משכון זה.
 
 1. לרשום משכון זה על חשבונם אצל רשם המשכונות תוך 7 ימים מחתימת שטר משכון זה.
 
 1. להיות אחראי לאמיתותם ונכונותם של כל החתימות והפרטים שבכל המסמכים שנמסרו ו/או ימסרו למלווה והמתייחסות עורך דין פשיטת רגל  לנכסים הממושכנים
 
 1. להודיע עורך דין פשיטת רגל  למלווה מיד על קרות אחד מאלה:
 
(1)
 
(2)
 
(3)
 
 
 1. פרעון מוקדם
 
      מבלי לפגוע ו/או להמעיט בהוראה מהוראות ההסכם ו/או שטר משכון זה, הרי בכל אחד     מהמקרים הבאים, יהיה המלווה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרשו סילוק מידי של כל יתרת הסכומים כולם או חלק מהם שטרם נפרע, אם חלקם נפרע בין אם זמן פרעון הסכומים הגיע ובין    אם טרם הגיע והממשכנים מתחייבים לשלם את עורך דין לפשיטת רגל  הסכומים תוך 48 שעות מעת דרישתו הראשונה          של המלווה.
 
 1. אם ההמשכנים יפרו  או לא יקיימו תנאי כלשהו מתנאי ההסכם  ו/או שטר משכון זה ו/או אם יתברר כי הצהרה כלשהי מהצהרות הממשכנים ע"פ ההסכם ו/או ע"פ שטר  עורך דין פשיטת רגל משכון זה, אינה נכונה או אינה מדויקת.
 
 1. אם הממשכנים לא ישלמו בזמן הפרעון הנקוב בהסכם סכום כלשהו מהסכומים המגיעים מהם לפי ההסכם.
 
 1. אם תהיה קיימת עילה כלשהי להכריז על הממשכנים פושטי רגל או אם עשו הממשכנים מעשה פשיטת רגל ו/או הגיש בקשה או הוגשה כנגדו בקשה להכריז עליו כפושט רגל.
 
 1. אם יוטל עיקול כלשהו או אם תעשה פעולת הוצאה לפועל כלשהי, על או נגד נכסי הממשכנים או על או נגד חלק כלשהו מהם ואלה לא הוסרו עורך דין פשיטת רגל  ו/או בוטלו תוך 30 יום מיום הטלתם ע"י בית המשפט או לשכת הוצאה לפועל.
 
 1. אם יוטל עיקול כלשהו או אם תעשה פעולת הוצאה לפועל כלשהי, על או נגד הנכסים הממושכנים או כל חלק שהוא מהם ו/או נגד זכויותיהם של הממשכנים ו/או המלווה בנכסים הממושכנים, ואלה לא הוסרו ו/או בוטלו תוך 14 יום מיום הטלתם ע"י בית המשפט או לשכת הוצאה לפועל.
 
 1. במקרה של מוות עורך דין לפשיטת רגל  או פסילת דין או מאסר ח"ו או עזיבת הארץ לתקופה של 120 יום לפחות של הממשכנים.
 
 1. בכל מקרה של פרוד ו/או גירושין של הממשכנים ח"ו בין אם הדבר נעשה ע"י בית דין או לאו, בין אם בגט או לאו. 
 
 1. אם נפגמה יכולתם הכלכלית של הממשכנים, באופן שיש בו לדעת המלווה באופן סביר, כדי לפגוע ביכולתם של הממשכנים לקיים עורך דין פשיטת רגל את התחייבויותיהם על פי שטר משכון זה.
 
 1. אם הממשכנים ימשכנו, ישעבדו או יעבירו לאחר, בכל צורה, דרך או אופן שהוא, את הנכסים הממושכנים, כולם או מקצתם, או את זכויותיהם בהם, כולן או מקצתן, או ימסרו לאחר את החזקה או השימוש בהם, ללא קבלת הסכמת המלווה בכתב ומראש לכך.
 
 1. אם יתברר למלווה, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי כי עקב הוראות שבדין יהיה המשך קיומו של ההסכם או של שטר משכון זה, ניתן  עורך דין לפשיטת רגל לביצוע או שתוקפו של כל אחד מהם מתבטל או יבוא לקיצו.
 
 
 
 1. מימוש משכון
 
 1. מבלי לפגוע בהסכם ובשטר משכון זה, יהיה המלווה ראשי בכל אחד מן המקרים המפורטים בסעיף 7 לעיל ואם הממשכנים לא שילמו את הסכומים תוך 48 שעות מעת דרישת המלווה, להוציא אל עורך דין פשיטת רגל  הפועל את המשכון על פי שטר משכון זה למנות בין באופן זמני ובין באופן קבוע, על ידי ראש ההוצאה לפועל ו/או ע"י צו בית  עורך דין פשיטת רגל משפט, כל אדם ו/או גוף כלשהו, לפי שיקול דעת המלווה ככנוס נכסים ו/או כנאמן (להלן: "כונס הנכסים"), על הנכסים הממושכנים ו/או לקבל לרשותו את הנכסים הממושכנים ו/או ליטול את החזקה בנכסים הממושכנים ו/או למכור אותם ו/או להסכים למכירתם, כולם או מקצתם ולעשות כל פעולה על מנת שלא תפגע כל זכות מזכויות המלווה הכל לפי שיקול דעת המלווה עד כמה שהחוק מתיר.
 
 1. במקרה והמלווה ימנה כונס נכסים כנ"ל, אזי תהיינה לו בנוסף לכל הזכויות ו/או סמכויות אחרות שניתנו לו ו/או שנתנו לו ע"פ חוק שהוא ו/או שטר משכון זה ו/או ע"פ ההסכם, גם הסמכות והזכויות לקבל לרשותו את הנכסים הממושכנים כולם או חלקם, לנהלם למוכרם ו/או לתבוע ו/או לאחוז באמצעים משפטיים בקשר לנסכים הממושכנים, בשם הממשכן או בכל אופן אחר שהוא, לשם גביית הכנסות המכירה ולעשות כל פעולה לפי שיקול דעתו.
 
 1. המלווה ראשי להשתמש בזכויותיו בכולן יחד ו/או בחלק מהן, נגד הממשכנים באותו הזמן או בזמנים שונים, בסדר ואופן כפי שימצא לנכון על פי שיקול דעתו.
 
 1. המלווה לא יהיה מוגבל עורך דין לפשיטת רגל  לגבות את הסכומים המגיעים לו ע"י מימוש המשכון והוא יהיה רשאי לנקוט כנגד הממשכנים בכל האמצעים העומדים לרשותו לגביית הסכומים המגיעים לו.
 
 1. מבלי לפגוע באמור לעיל, באם הממשכנים יחפצו למכור רכושם בעצמם ולהעביר את התמורה בגינו למלווה ו/או למי שימונה מטעמו כאמור לעיל יוכלו לעשות כן בפיקוחו ו/או תחת התניות שיתנה המלווה ו/או כונס הנכסים ו/או כל  עורך דין פשיטת רגל אדם אחר שימונה מטעם המלווה, ובלבד שהדבר יעשה בהסכמתו ולשביעות רצונו המלאה של המלווה.
 
 
 1. פיצול תביעות
 
 1. מבלי לפגוע בזכויות המלווה על פי שטר משכון זה ו/או עפ"י ההסכם יוכל המלווה בכל מקרה, לתבוע מהממשכנים עורך דין פשיטת רגל  כל סכום שהממשכנים חייבים או יהיו חייבים לו עפ"י שטר משכון זה ו/או עפ"י ההסכם, ע"י תביעה רגילה ו/או בכל אמצעי אחר העומד לרשותו לגבות את הסכומים המגיעים לו וזאת בנפרד ו/או בנוסף להוצאה לפועל של משכון זה ו/או מימוש זכות כל שהיא על פי שטר משכון זה.
 
 1. המלווה יהיה רשאי אך לא חייב לתבוע את הממשכנים ו/או להוציא לפועל משכון זה על חלק מהסכומים שהממשכנים יהיו חייבים לו, מבלי שהדבר יפגע או יגרע מזכותו של המלווה להגיש תביעות נוספות נגד הממשכנים או להוציא לפועל את המשכון לגבי יתרת הסכומים שהממשכנים חייבים ו/או יהיו חייבים לו.
                 
                  כל סכום שיתבע מהממשכנים או שבגינו יוצא לפועל שטר משכון זה, ישמש עילת תביעה           נפרדת ובלתי תלויה בכל חלק אחר של הסכומים שהממשכנים חייבים או יהיו חייבים                    למלווה.
 
                  הממשכנים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או זכות להתנגד לפיצול תביעות כאמור והם        עורך דין פשיטת רגל        מתחייבים  עורך דין לפשיטת רגל להימנע מהעלאת טענה כלשהי כנגד פיצול התביעות ע"י המלווה.
 
 
 1. זקיפת תשלומים
 
      כל סכום שיתקבל ע"י המלווה בגין ההסכם בין שהתשלום יעשה על ידי הממשכנים ו/או     שהתשלום יעשה בדרך של מימוש המשכון ו/או כתוצאה מניהול הליכים משפטיים בהם נקט   המלווה ובין שהתשלום ייעשה על ידי צד שלישי כלשהו, ייזקף כל תשלום על פי הסדר בו יבחר  עורך דין פשיטת רגל           המלווה.
 
 
 1. המחאת זכויות
 
      המלווה יהיה ראשי בכל עת ומבלי עורך דין פשיטת רגל  לקבל את הסכמת הממשכנים או אחרים, להעביר ו/או    להמחות ו/או למסור לאחר או לאחרים שטר משכון זה ו/או זכויותיו לפיו, כולם או חלקם וזאת       בין אם יועמד שטר משכון זה לפרעון. כל מקבל העברה כאמור יהיה רשאי, בכל עת, להעביר חלק     ממה שקיבל או חלק ממנו בהעברה כאמור, באותו אופן ומבלי להיזקק להסכמת הממשכן או אחרים – וכן הלאה.
 
 
 1. הוכחת חוב
 
      רישומיו של המלווה הם שיחייבו את הצדדים לשטר משכון זה וישמשו בכל עת הוכחה מכרעת נגד הממשכנים ביחס לכל הסכומים המגיעים מהם ע"פ ההסכם ו/או ע"פ שטר משכון זה. הממשכן       מצהיר בזאת כי מסמכי בעל המשכון נאמנים עליו וייחשבו כנכונים ומוכחים והם יהוו ראיה          סופית ומכרעת גם בכל הליך משפטי, זולת אם ימציאו הממשכנים אסמכתאות בכתב לביצוע             העברה בנקאית ו/או המחאה לטובת המלווה ו/או תשלום בכל אופן אחר לרבות במזומן, אשר לא     הופיעו במסמכי המלווה. יודגש -  עורך דין פשיטת רגל אין באמור כדי לפגוע בשאר הסכומים המגיעים מהם ע"פ     ההסכם ו/או ע"פ שטר משכון זה, ואשר אינם במחלוקת ושלגביהם לא הוצגו אסמכתאות בכתב       כאמור.
 
      מבלי לפגוע באמור לעיל, אסמכתא בכתב הנושאת את חתימת המלווה תהווה הוכחה מספיקה          לביצוע תשלום כאמור באותה האסמכתא.  
 
 
 1. הוצאות
 
      כל ההוצאות הכרוכות בעריכת שטר משכון זה, ביולו, רישומו, מימושו וכן כל ההוצאות שהמלווה   יוצאי בקשר עורך דין פשיטת רגל  עם גביית הסכומים המגיעים לו ע"פ ההסכם ו/או עפ"י שטר משכון זה ובקשר עם         פעולות אחרות שהמלווה רשאי לעשות לפי ההסכם ו/או שטר משכון זה, וכן כל ההוצאות       הקשורות ו/או הנובעות מהתחייבויותיהם ו/או משטר המשכון לרבות, מסים, אגרות, יוטלו ויוחלו על הממשכנים ושלומו על ידם.
 
      כל ההוצאות הנ"ל תהיינה מובטחות על ידי שטר משכון זה.
 
 
 1. ויתור
 
      כל ויתור, הנחה, דחייה, מתן ארכה, שתיקה, הימנעות מפעולה מצד המלווה ו/או אם לא יממש או    ישתהה המלווה במימוש כל זכות מזכויותיו לא יחשבו כויתור כלשהו מצד המלווה על זכות      מזכויותיו ולא ישמשו כמניעה לתביעה מצד המלווה או כהצדקה או תקדים לאי קיום של      התחייבות עורך דין פשיטת רגל  כלשהי מהתחייבות הממשכנים, והמלווה יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו ע"פ ההסכם ו/או עפ"י שטר משכון זה ו/או ע"פ כל דין בכל עת שימצא לנכון לפי שיקול דעתו המוחלט.
 
 
 1. חתימה על מסמכים
 
      הממשכנים מתחייבים לחתום על כל מסמך /או טופס שיידרש, אם יידרש, וכן להופיע בפני כל         הרשויות הממשלתיות ובפני כל גוף נדרש אחר. לשם מתן תוקף מלא לשטר משכון זה על כל        הוראותיו ונספחיו.
 
 
 1. זהות הממשכנים
 
 1. המונח "ממשכנים" לצורך שטר  עורך דין לפשיטת רגל משכון זה, כולל כל אחד מהממשכנים, ואת כל מי שיבוא במקומם, לרבות יורשיהם ו/או אפוטרופסיהם ו/או מנהל עזבונם ו/או נאמניהם.
 
 1. נחתם שטר משכון זה על ידי יותר מאדם אחד בתור ממשכן, יחייבו תנאיו את החותמים ביחד וכל אחד מהם לחוד.
 
 
 1. מקום השיפוט
 
      נקבע מפורשות כי על שטר משכון זה,  עורך דין פשיטת רגל פירושו וכל הנובע ממנו יחול הדין הישראלי ומוסכם בין        הצדדים כי מקום השיפוט לשם הוצאה לפועל של שטר משכון זה ו/או כל תביעה בקשר      להתחייבות ו/או שטר משכון זה, נקבע בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.
 
      על אף האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים, כי המלווה יהיה רשאי לנקוט באמצעים משפטיים נגד       הממשכנים ו/או להוציא לפועל את המשכון בכל בית משפט ובכל לשכת הוצאה לפועל.
 
 
 1. הודעות
 
      כתובות הצדדים הן כקבוע במבוא לשטר משכון זה.
      כל הודעה שתשלח בדואר רשום לאחד מהממשכנים על פי כתובתו כאמור, תחשב כאילו התקבלה    ע"י כל אחד מהממשכנים שלשה ימים לאחר מסירתה למשרד  עורך דין פשיטת רגל הדואר ואם נמסרה ביד – בעת          מסירתה.
 
 
 
לראייה באו הצדדים על החתום:
 
   _____________               ________                      __________
שם פרטי, משפחה                      ת.ז.                  חתימה
 
   _____________               ________                      __________
שם פרטי, משפחה                      ת.ז.                  חתימה
 
 
 
אישור
 
אני הח"מ __________ עו"ד,  עורך דין פשיטת רגל מאשר בזה שמסמך זה נחתם בפני על די
מר _________ ת.ז. ________ וגב'  _________ ת.ז. __________
המוכרים לי אישית ו/או שזיהתם על פי ת.ז. חתמו בפני על מסמך זה.
 
 
_______________
עורך דין
 
 
 
___________
חתימת המלווה
 
 
 
 
 
 
נספח א'
 
 
 
הנכסים הממושכנים בשטר המשכון זה, הינם:
 
 1.  
 
חתימות הממשכנים:
 
_____________                  ________                      __________
שם פרטי, משפחה                      ת.ז.                  חתימה
 
_____________                  ________                      __________
שם פרטי, משפחה                      ת.ז.                  חתימה
 
 
 
 
חתימת המלווה:
 
_____________