תוכן העניינים

 
חלק סעיף   עמ'
א.   מבוא 3
  1. מטרת חוק ההתיישנות 3
  2. טעמים להצדקת עקרון ההתיישנות 3
  3. חוקי ההתיישנות באספקלריה של זכויות היסוד 3
ב.   ההתיישנות בדין האזרחי 4
  4. סיווגה של ההתיישנות כזכות מהותית או דיונית 4
  5. טענת ההתיישנות כטענת הגנה בלבד בדין האזרחי 4
ג.   ההתיישנות בדין הפלילי 4
  6. ההתיישנות בדין הפלילי לעומת ההתיישנות בדין האזרחי 4
  7. קטיעת מירוץ ההתיישנות 6
  8. הזמן הקובע למניין תקופת ההתיישנות הפלילית 7
  9. ההתיישנות בדין הפלילי – מהותית או דיונית? 8
  10. שיהוי המשותף והמפריד בין שיהוי להתיישנות 8
ד.   התיישנות הודעת הקנס – הקדמה 8
  11. הוראות חוק רלוונטיות 8
  12. עבירת החניה חטא או עוון 9
  13 התיישנות הודעת הקנס – הכלל 9
  14. ההבחנה שבין התיישנות העבירה להתיישנות העונש 9
ה.   התיישנות העבירה 11
  15. סעיף 225א לחוק סדר הדין הפלילי – אחריות בעל רכב 11
  16. החריג הקבוע בסעיף 225א לחוק סדר הדין הפלילי – סתירת החזקה 11
  17. סעיף 27ב לפקודת התעבורה – אחריות בעל רכב 12
ו.   התיישנות העונש 14
  18. המועד בו נעשה קנס לחלוט 14
  19. תקופת ההתיישנות – שלש שנים והמשך ביצוע העונש 14
ז.   סוגיות ומגמות בהתיישנות הודעת הקנס 15
  20. הקדמה 15
  21. חזקת המסירה – תקנה 44א לתקנות סדר הדין הפלילי 15
    21.1.   החזקה הקבועה בתקנה 44א 17
    21.2.   החזקה המנהלית 17
    21.3.   חוקיות תקנה 44א 20
  22. סעיף 12ב לפקודת המסים (גביה) 21
  23. הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לפי פקודת המסים (גביה) 24
  24. רשומה מוסדית 25
    24.1.    סקירת פסקי דין מעניינים לעניין הרשומה המוסדית 28
  25. עדכון כתובות להמצאת הודעות קנס ודרישות לתשלום חוב 30
  26. התיישנות הודעות הקנס בהליכי פשיטת רגל – עיכוב הליכים והפטר 31
ח.   סדרי דין 33
  27. התיישנות העבירה – סמכות עניינית 33
  28. התיישנות העונש – סמכות עניינית 34
ט.   תרופות 35
י.   משפט משווה 37
יא.   סיכום 39