תצהיר הקלטה עורך דין פשיטת רגל
 ב"ה
 
 
 
בית משפט השלום
בתל –  אביב   יפו
  תא"מ XXXXXX
קבוע בפני כב' השופט XXXXX
ביום 24.4.2012 , בשעה 12:00
     
המבקש:
(הנתבע)
אדמוני שלומי חי  ת.ז. 033214784
ת.ד. XXXXX כפר חב"ד 60840
XXXXX
 
 
  -נגד-
 
 
המשיבה:
(התובעת)
עירית רעננה
ע"י ב"כ עוה"ד ליאור שפירא ושות'
דרך מנחם בגין 122 ת"א 67012
טל: 03-5653311 פקס: 03-5626111
 
 
 
 
 
 
 
תצהיר תומך להקלטה
 
 
אני הח"מ, אדמוני שלומי חי עורך דין פשיטת רגל, הנושא ת.ז. שמספרה  033214784  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר כדלקמן:

אני מגיש תצהיר זה כתצהיר תומך להקלטה שבוצעה על ידי ביום 12.6.2011  והמוגשת בזאת לבית המשפט הנכבד.
 1. ההקלטה בוצעה על ידי וביוזמתי עורך דין פשיטת רגל,.
 2. ההקלטה בוצעה באמצעות מכשיר הנייד הנמצא ברשותי מדגם "NOKIA" E-72 כשהוא תקין ופועל כהלכה.
 3. ההקלטה בוצעה בפורמט WAV.
 4. ההקלטה בוצעה ברצף ללא קטיעות עורך דין פשיטת רגל,, וללא ניתוקים מתחילתה ועד סופה.
 5. לא נעשה בהקלטה על ידי ו/או על ידי מי מטעמי שינויים, הוספות או השמטות.
 6. ההקלטה מהימנה, נכונה ומשקפת את פני הדברים כהלכה.
 7. קולות הדוברים נשמעים בברור.
 8. הדוברים הינם נציגי העירייה – במוקד הטלפוני ובמחלקותיה השונות.
 9. נציגי העירייה הנשמעים בהקלטה זו, שחו על פי תומם, ללא כפיה וללא פיתוי מצידי.
 10. ההקלטה הועברה בשלמות לתמלול אצל "אלון שירותי תמלול" שהינו גוף חיצוני שאינו קשור אלי, מצ"ב תצהירו עורך דין פשיטת רגל,.
 11. ההקלטה לא הועברה לשום גורם אחר מלבד ל "אלון שירותי תמלול" היא נשמרה במחשבי ובטלפון הנייד שלי ולא הייתה לאנשים אחרים נגישות אליה.
 12. ההקלטה עומדת בתנאים הקבועים בחוק האזנות סתר, התשל"ט-1979
 
זה שמי להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת עורך דין פשיטת רגל .
 
________________
  חתימת המצהיר
 
הנני מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני, עורך-הדין אלון רוזלס במשרדי עורך דין פשיטת רגל  שברח' הלפיד 10 בפ"ת מר אדמוני שלומי חי ת.ז. 033214784, המוכר לי באופן אישי. ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה וחתם עליה עורך דין פשיטת רגל .
 
_______________   ______________
        חותמת                חתימת עו"ד
 
נערך ונחתם היום, 2011 / ____ / ______

תצהיר הקלטה רעננה עורך דין פשיטת רגל